Home

Tautologie poezie

Anouk | Anouk-anneke

Voorbeelden van juiste, geaccepteerde tautologieën (stijlfiguren): vast en zeker; voor eeuwig en altijd; gratis en voor niets; één en hezelfde; leugen en bedrog; nooit ofte nimmer; Deze stijlfiguren kunnen bijvoorbeeld voorkomen in de volgende context. Dat zal je vast en zeker lukken! Mijn liefde voor jou is voor eeuwig en altijd Als een tautologie voortvloeit uit slordigheid of taalkundig onvermogen dan heeft die geen functie en is dus fout, een stijl fout. Veel staande uitdrukkingen zijn tautologisch, bijv. wikken en wegen, heg noch steg, bepakt en bezakt etc. Zie ook onder pleonasme. Hij sprak en zeide. In 't zaal zich wendend: Voorwel, o moeder. Nooit keer ik weęr.. En de tautologie dan? Een tautologie is net als een pleonasme ook iets dubbelop zeggen. In dit geval is de tautologie geen fout. Het stijlmiddel wordt ook gebruikt om nadruk te leggen. Alleen gebeurt dit vaak met vaste uitdrukkingen. Dat kan bijvoorbeeld met: In vuur en vlam, nooit ofte nimmer, vast en zeker (of Vlaams: zeker en vast), idem dit

Tautologieën uitleg en voorbeelden - tautologie stijlfiguu

Stijlfiguren / Literaire termen / Poëzie Letterlievend

 1. g (enumeratie) en de paradox aan de beurt
 2. De termen pleonasme en tautologie hebben allebei betrekking op het gebruiken van meer woorden dan noodzakelijk is ('twee keer hetzelfde zeggen').. Pleonasme. Bij een pleonasme wordt een eigenschap die al onlosmakelijk aan een begrip verbonden is, ook benoemd door een ander woord. Voorbeelden van pleonasmen zijn een houten boomstam, gele boterbloemen, de hete zon en de uiterste limiet
 3. Met een tautologie zeg je twee keer hetzelfde met verschillende woorden. Deze woorden behoren tot dezelfde woordsoort. Als je een tautologie gebruikt, moet je je wel afvragen of die een functie heeft. Hij werd met pracht en praal begraven. Misschien dat ze er wellicht nog achter komen
 4. Pleonasmen - uitleg, betekenis en voorbeelden Hieronder vindt u uitleg en voorbeelden van pleonasmen, de betekenis en het gebruik daarvan. Een pleonasme is het met een bijvoegelijk naamwoord of bijwoord benadrukken van een eigenschap die al tot uitdrukking komt in het (daarop volgende) zelfstandig naamwoord / werkwoord

Stijlfiguren 1: pleonasme en tautologie ~ DrsPee Teksten

 1. Een tautologie is een herhaling met andere woorden. Een tautologie bestaat meestal uit twee of meer woorden van dezelfde woordsoort, vaak twee bijvoeglijke of twee zelfstandige naamwoorden. Voorbeelden van een tautologie Voor altijd en eeuwi
 2. In de tautologie wordt de gehele betekenis van een woord nog eens in een daarop volgend woord herhaald. Dit versterkt je boodschap; iemand die 'altijd en eeuwig' zit te 'zeuren' en 'zaniken' is vervelender dan iemand die 'gewoon' altijd zeurt
 3. toch. Toelichting. Het pleonasme en de tautologie zijn stijlfiguren die vaak als stijlfout aangemerkt worden
 4. Pleonasmen en tautologieën zijn stijlfiguren omdat ze zorgen voor extra emotie in taal. Dus in dat niets door dubbelzegging verschuilt zich gevoel. Is er nog meer? Jazeker: precisie. In de woordcombinatie bebouwde kom lijkt het eerste woord overbodig is. Immers, er bestaan geen onbebouwde kommen
 5. atie en dubbele ontkenning te herkennen

Een tautologie houdt in dat je twee keer een woord gebruikt met dezelfde betekenis Samenvatting over Poëzie analyse voor het vak nederlands en de methode Nieuw Nederlands. Dit verslag is op 21 augustus 2008 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas havo

Stijlfiguren gedichten, poezie - inversie, prolepsis

 1. Tautologie [stijlfiguur] - Een tautologie - afkomstig van het Griekse woord ταυτολογία, van tautos (hetzelfde) en logos (woord) - is het benadrukken van een woord met een ander woord dat (zo goed als) dezelfde betekenis heeft. Tautologieën komen vaker voor als een taalfout dan als een stijlfiguur. Van het laatste geval is v..
 2. 14-okt-2015 - De VRT heeft HUB-taaldocent Philip Vermoortel ontdekt. Na een eerste geslaagd optreden over correct taalgebruik in het actualiteitenprogramma 'Man bijt hond'..
 3. Tautologie lijkt daar een beetje op. Tautologie is het uitdrukken van een woord, maar dan met een ander woord. Bijvoorbeeld; Nooit ofte Nimmer, voor eeuwig en altijd, enzovoort. Wat ook vaak voorkomt is climax. Als je een climax gebruikt dat betekent dat dat je toewerkt naar het hoogtepunt uit de context
 4. Hyperbool, uitleg, betekenis en voorbeelden van een hyperbool, een stijlfiguur, opgesteld door Gedachten-Gedichten. Hyperbolen brengen een afgezwakte voorstelling van een bepaalde eigenschap, gebeurtenis, persoon of zaak..
 5. Tautologie In een tautologie wordt twee keer hetzelfde gezegd. Soms wordt een tautologie op een goede manier gebruikt om de zeggingskracht van een zin te versterken. Bijvoorbeeld 'paal en perk stellen' of 'wikken en wegen'. Als er geen aanleiding voor herhaling is, hebben tautologieën geen enkele functie
 6. Een tautologie in de logica is een propositie die alleen al op formeel logische gronden waar is. Het begrip tautologie werd door Ludwig Wittgenstein in de logica ingevoerd. Bijvoorbeeld de zin: het regent of het regent niet. Deze zin is altijd waar. In een logische formule ziet deze tautologie er zo uit

Herhaling, tautologie en pleonasme Cambiumned - Stij

 1. Het begrip tautologie heeft 2 verschillende betekenissen: 1) combinatie van woorden die hetzelfde uitdrukken. combinatie van woorden die hetzelfde of bijna hetzelfde uitdrukken en die elkaar in principe kunnen vervangen, bv. blij en verheugd, enkel en alleen, pais en vree.In de taalkunde en retorica. Niet altijd onderscheiden van het ple..
 2. Dichtwoordenboek - Pleonasme: Stijlmiddel waarbij ter versterking meer woorden worden gebruikt dan noodzakelijk zijn om een begrip uit te drukken. Bijvoorbeeld 'het natte water'
 3. Tautologie. Inversie. Repetitio. Climax. Pleonasme. Parallellisme. Eufemisme. Woordspeling. Understatement. Paradox. antithese Tautologie. Komt van het Griekse woord ταυτολογία, waarin tautos hetzelfde betekent en logos woord. Bij tautologie wordt een woord dus herhaald maar dan niet met hetzelfde woord, maar met een ander woord met.
Sybren Polet

Tautologie (stijlfiguur) - Wikipedi

Semagram. Een tautologie is een taaluiting [Constructie] kan een losse woordcombinatie zijn, bijvoorbeeld enkel en alleen, maar ook een samengesteld woord, bijvoorbeeld doeleinde [Deel] bestaat meestal uit twee woorden van dezelfde woordsoort die hetzelfde of bijna hetzelfde betekenen, bijvoorbeeld twee zelfstandige naamwoorden of twee bijvoeglijke naamwoorde Het parallellisme is een stijlfiguur waarbij twee (of meer) zinswendingen naar inhoud of naar vorm min of meer gelijk zijn. Vaak wordt deze stijlfiguur toegepast om de betreffende zinnen of zinsdelen meer nadruk te geven. Parallellisme is kenmerkend voor de Bijbelse poëzie.. Een parallellisme bevat zowel een enumeratie als een repetitio. Isocolonnen worden volgens hetzelfde procedé gevormd. Uitleg, betekenis en voorbeelden van eufemismen, een stijlfiguur, opgesteld door Gedachten-Gedichten. Met eufemismen worden woorden of woordengroepen ten opzichte van het oorspronkelijke milder uitgedrukt Synesthesie is een stijlfiguur waarbij een combinatie van de indrukken van verschillende zintuigen in uitdrukkingen wordt gebruikt. Synesthesie kan worden gezien als een bijzondere vorm van de metafoor.. Enkele voorbeelden hiervan zijn: schreeuwende kleuren (heeft betrekking op gehoor en gezichtsvermogen); bittere woorden (heeft betrekking op smaakzin en gehoor

Tautologie of pleonasme ** - CambiumNe

Stijlfiguren 6: herhaling, parallellisme, opsomming en

Een enumeratie is een stijlfiguur waarbij een opsomming wordt gebruikt om iets te benadrukken. Meestal zit er in de opsomming een climax (een in kracht toenemende rij) of een omgekeerde climax (een in kracht afnemende rij).. Er zijn leugens, pertinente leugens en statistieken. Zet u neder aan ons maal, en bewoon ons huis, en neem deel aan wat wij hebben (<Gr. to auton, hetzelfde), v. (-ën), het herhalen van een zelfde denkbeeld met een andere uitdrukking, b.v.: ik was blij en verheugd; — uitdrukking die zo'n herhaling inhoudt: dat is een tautologie zoals men vaak in epische poëzie aantreft De tautologie is niet altijd fout. Ze kan ook gebruikt worden als stijffiguur: bepakt en bezakt, eeuwig en altijd, nooit ofte nimmer. Auteur Dr. No (Ron van E.) Geplaatst op 29 januari 2018 29 januari 2021 Categorieën Tautologie. Stuur mij een bericht. ronaldvannoorden@hotmail.com. Medewerkers: Donn Verrano; Dr

Start studying Poëzie - Hoofdstuk 5 (Beeldspraak & Stijlfiguren). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools 8-okt-2016 - Alle onderdelen voor SE2. Bekijk meer ideeën over poëzie, begrafenis liedjes, typografiecitaten Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 dec 2020 om 16:57. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk

Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl.De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen 6. Tautologie. 7. Pleonasme. 8. Eufemisme. 9. Woordspeling. 10. Tautologie. b. - Opdracht 5.-Naar de geheimen van bloemen en bijen op zoek-Voor de schoorsteenmantel.-Je lag er maar waker van zijn hij.-Haar klapperende boodschap van vrede.-Open en bloot / Iedereen kan het zien. (het figuurlijk bedoelde bloot wordt hier letterlijk opgevat tautologie. woord herhalen dmv synoniem wat versterkt. pleonasme. eigenschap van woord extra benadrukken. enumeratie. opsomming. climax. opsomming wat opklimt in kracht. omgekeerde climax. opsomming wat afneemt in kracht. antithese. tegengestelde woorden gebruiken. voorbeeld antithese. groot en klein Start studying Poezie. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Een metafoor is een stijlfiguur waarbij de dichter één of meer woorden in een figuurlijke betekenis gebruikt. De metafoor is binnen de poëzie de meestvoorkomende vorm van beeldspraak. Wat een metafoor is, kan wellicht het best worden uitgelegd aan de hand van een voorbeeld Tautologie Bij tautologie worden een begrip en een synoniem voor dat begrip achter elkaar geplaatst. Op deze manier wordt de betekenis van het begrip versterkt. Bekende voorbeelden, ingeburgerd in de taal zijn: Gratis en voor niets Altijd en voor eeuwig Vaak worden tautologieën foutief toegepast Tautologie. Hetzelfde wordt nogmaals gezegd maar met andere woorden (vast en zeker) Pleonasme. Een eigenschap wordt genoemd die het zelfstandig naamwoord al bezit (mooi, groen gras) Vooropplaatsing. Door woorden voorop te plaatsen krijgen ze meer nadruk. Inversie. Volgorde van zinsdelen worden veranderd Bij tautologie wordt er twee keer hetzelfde gezegd, bijvoorbeeld nooit of te nimmer. Beide woorden betekenen nooit. Bij een pleonasme geef je nadruk op een eigenschap van een object, bijvoorbeeld het groene gras. Bij een hyperbool wordt er erg overdreven, bijvoorbeeld ik heb eeuwen staan wachten op de bus

Tautologie Wanneer er twee keer hetzelfde wordt gezegd met andere woorden. Voorbeeld: Bovendien moet ik ook nog naar de tandarts. Hij werd met veel pracht en praal begraven. Ik wilde je enkel en alleen verrassen. Ik heb hem open en bloot verteld wat ik van hem vind Hij maakt daarvoor gebruik van de ideografische mogelijkheden van de typemachine. Voor De Vree bleef het inzetten van niet taalkundige elementen veelal beperkt tot het gebruik van lijnen en zwarte vlakken, waarbij de verhouding tussen figuur en tekst semantisch en semiotisch convergeren, zowel door contrastwerking als door tautologie 10-mrt-2012 - Deze pin is ontdekt door Riesje den Hartog. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest Strikt genomen wel natuurlijk, maar dan missen we de bezwerende semi-tautologie van poëzie én taal, en bovendien kwam dan het fraaie 'schraal' zonder rijmwoord te zitten. Komrij maakt zich nogal vrolijk over 'ter borst': Ik kan me bij Ter Apel, Terschelling en Terborgh iets voorstellen, en ook bij ter aarde, ter helle en ter plaatse, maar bij ter borst? 't Is beslist dichterlijk

In dit filmpje worden alle stijlfiguren behandeld. Wil je ze oefenen? Klik dan hier: http://cambiumned.nl/hpoefstijl.htmVind je de achtergrondmuziek afleiden.. Tautologie: Bij een tautologie wordt iets twee keer gezegd, maar dan met andere woorden. Voorbeeld: De mannen waren aan het sjouwen en dragen met alle zandzakken. Sjouwen en dragen vormen een tautologie. Pleonasme: Bij een pleonasme wordt een woord versterkt door er een overbodig bijvoeglijk naamwoord bij te plaatsen

T taalbouw taalspel taalzuivering zie tableau vivant, stomme vertoning of vertoning Tachtigers of Beweging van Tachtig tachygrafie of brachygrafie tafelspel of presentspel tafreel zie t.a.p. zie tautologie tegenzang zie teichoskopie teken tekst tekstanalyse zie tekstbezorger zie teksteditie, editietechniek of editiewetenschap tekstgenese. Jawel, het gedicht bevat niet alleen een tautologie, het ís er een! Ook kleine, nauwelijks opvallende wijzingen moet men niet over het hoofd zien: De werkelijkheid . is een schaap . met 4 poten (Dag En Nacht Geopend, blz. 39 èn Moderne gedichten, blz. 41

Pleonasme en tautologie Onze Taa

 1. der die van Verwey (zoals de ondertitel wil) dan die van Madelon de Keizer en dus van ons
 2. Tautologie = Vorm van herhaling door iets dubbel te zeggen, met twee verschillende woorden d ie hetzelfde betekenen 4. Pleonasme = Vorm van herhaling door in een extra woord nog eens te zeggen wat al in een woord besloten ligt 5. Parallellisme = Zinnen worden op dezelfde manier opgebouwd, vaak wordt dan ook van herhaling van woorden.
 3. Dmitri Aleksandrovitsj Prigov (Russisch: Дмитрий Александрович Пригов) (Moskou, 5 november 1940 - Moskou, 16 juli 2007) was een Russisch dichter en beeldend kunstenaar.Hij was een van de pioniers van het Moskouse conceptualisme en is het meest bekend om zijn poëzie
 4. Hi! Welkom op Spellingenzo. Ik ben Vera en blog hier regelmatig over taal. Als 21-jarige studente Nederlands kom ik namelijk heel wat spellingkwesties tegen die ik met liefde hier op deze blog zal uitleggen
 5. Vandaag in mijn taalblog vier kleinere stijlfiguren die heel leuk zijn om te gebruiken in je teksten. De alliteratie, antihese, climax en anticlimax. De alliteratie wordt vaak gebruikt in titels Denk maar aan Suske en Wiske albums. Die titels allitereren bijna altijd: De bonte bollen Het enge eiland De rebelse Reinaert Zodra de eerste letter(s) [
 6. Ik denk tautologie, omdat je bij tautologie dingen dubbel zegt. Een bekend voorbeeld van tautologie is bepakt en bezakt (maar dat mag je weer wel zeggen omdat het een uitdrukking is). Login of registreer om te reageren; Ik noem dat type stijlfout. Lid sinds 15 jaar 1 maand Rol
 7. tautologie: Het twee keer zeggen van iets om er extra nadruk op te leggen. pleonasme: Het zeggen van iets wat eigenlijk al wel logisch was om er extra nadruk op te leggen. personificatie: Een onmenselijk iets menselijke eigenschappen geven. De tijd staat stil zoals het daarvoor ook had gedaan Het enige wat is wil is gewoon verder gaa
note de lectura | Dumitru Agachi&#39;s Weblog | Pagină 5

tautologie = vorm van herhaling door iets dubbel te zeggen, met twee verschillende woorden die hetzelfde betekenen, om de woorden/zinnen extra nadruk te geven Voorbeeld: Je mag me nooit ofte nimmer in de steek laten! pleonasme = vorm van herhaling door in een extra woord nog eens te zeggen wat al in een woord besloten ligt, om d Tautologie: hij zet die dilemma's ook poëtisch in tweeën bij elkaar (equality and justice, freedom and human rights, conflict and secretarian wars). De woorden betekenen dan wel niet precies hetzelfde (dus niet helemaal een tautologie), maar ze zijn wel nauw aan elkaar verwant. Door ze gebroederlijk naast elkaar te zetten, maken ze extra. Tautologie: een uitdrukking wordt met 2 andere woorden die bijna dezelfde betekenis hebben uitgelegd Bijvoorbeeld: draait of keert. Maak een Gratis Website met JouwWeb. Poezieproject. Home ; Onderzoek stijlfiguren, beelspraak en rijm ; Bloemlezing ; Analyse leukste gedicht.

Tautologie Cambiumned - Stij

Tautologie. Vandaag; Boeken & Recensies; Auteurs; Community; Challenge; Leesclubs; Boekenapp; Inloggen; Inloggen; Advertentie. 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 Tautologie R. Taa. 0. Gelezen 0 Aan het lezen 0 Wil ik lezen 0 Favoriet 0 Recensies 0. Literatuur & Romans Topics 0 + Genre Poëzie Poezie Uitgeverij Onbekend ISBN 9789070018023. Boekinformatie. Ik besprak daarin diverse communicatieve functies aan de hand van de schijnbare tautologie Op is op. Lees verder >> column, taalkunde. Pleonasme en tautologie. Geplaatst op 5 januari 2019 6 januari 2020 door Redactie Neerlandistiek. Nultaal (16) Door Jan Renkema. Zonder nul is er geen wiskunde

Soms kun je één of meer zinsdelen weglaten. Dat mag alleen als de woorden die je weglaat in de zinnen dezelfde grammaticale functie, vorm of betekenis hebben Oefentoets incongruentie. Genootschap Onze Taal: Nederlandse vereniging van taalliefhebbers, met het tijdschrift Onze Taal. Nieuws, advies en informatie over taal Ambiguïteit is dubbelzinnigheid bij vormgelijkheid van woorden, woordgroepen of zinnen. Voorbeelden van zinnen die voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn Deze week zijn we toe aan de laatste stijlfiguren post. Aan het einde van deze post vind je een gratis download waarin de stijlfiguren van de afgelopen acht (!) weken nog een keer in het kort de revue passeren. Zoals altijd vraag ik je om even een tweet te plaatsen met een linkje naar deze [

Pleonasme uitleg en voorbeelden - Pleonasmen stijlfiguu

Poezie Samenvatting Poëzie samenvatting. Universiteit / hogeschool. Driestar Hogeschool. Vak. Nederlands. Geüpload door. Hanna Bakker. Academisch jaar. 2015/2016. Nuttig? 4 1. Delen. Reacties. Meld je aan of registreer om reacties te kunnen plaatsen Tautologie houdt in dat je meerdere keren hetzelfde zegt om het effect van de zin te versterken. Een hyperbool gebruik je om te overdrijven. Een understatement gebruik je om het effect te verkleinen. Hoe maak je een blog? 12 december 2016 13 december 2016 poezienederlands14 Plaats een reactie Dichtwoordenboek - Alliteratie: De gelijkheid van beginklank, met name van de beginmedeklinker, op beklemtoonde plaatsen in het vers Word beter in Nederlands! Leer nieuwe theorie en pas het meteen toe bij de verschillende opdrachten. Oefen met werkwoordspelling, grammatica en formuleren. Oefensite voor het vak Nederlands

Stijlfiguren: tautologie Taalboo

Antwoord. Een eufemisme is een verzachtend woord. Een understatement is een verzwakte mededeling. Toelichting. Een voorbeeld van een eufemisme is: heengaan of weggaan voor sterven; het kleinste kamertje voor de wc enzovoort. Door een eufemisme verandert de inhoud van de mededeling niet wezenlijk; alleen de stijl verandert I. KLANK (rijmsoorten) 1. Eindrijm . a. staand of mannelijk rijm. b. slepend of vrouwelijk rijm. c. glijdend rijm. 2. Alliteratie. 3. Assonantie. 4. Binnenrij is tautologie . niet wetend hoe nauwgezet tijd herhalingen wijzigt... Men leert dus dat het leven en de vertelling daarvan in wezen gelijk zijn - een tautologie. Vandaar dat men op denkbeeldige slagbomen rust en de scheidingslijnen uiterst fijn zijn: in wezen is er geen onderscheid

Nederlandse taal: Stijlfiguren in het Nederlands

Start studying Poezie. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Eufemisme. Eufemisme kan een mooie stijlfiguur zijn in je tekst en een verrijking van onze taal opleveren. Ouden van dagen werden bejaarden werden ouderen werden senioren. Helaas gebruiken politici eufemismen te vaak om de waarheid te verbloemen (laatste twee voorbeelden hieronder) 10-mrt-2012 - Deze pin is ontdekt door Dagmar Pegels-Duine. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon en relativeert de realiteit en verzacht de problemen

Pleonasme / tautologie - Taaladvies

Taal taal A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z aanvoegende wijs (conjunctief) abecedarium accismus acconsonantie accumulatio achtervoegsel acroniem. Nederlands: beeldspraak . Aan de rechterkant vind je de oefeningen. THEORIE . Beeldspraak is figuurlijk taalgebruik, bijvoorbeeld bedoeld om de aandacht van de lezer te trekken.. We onderscheiden verschillende soorten beeldspraak:. A. de vergelijking; B. de metafoor (waaronder: personificatie en synesthesie); C. de metonymia (of: methonymie) Tautologie: dubbele uitdrukking (enkel en alleen). Eufemisme: verzachtend uitdrukken (hij heeft het tijdelijke voor het eeuwige verruild). Beeldspraak: Vergelijking: vergelijking met 'als' (zo sterk als een beer). Personificatie: dier, mens of ding persoonlijke eigenschappen geven (de wind huilt) Wij hebben hierbij geleerd over stijlfiguren, beeldspraak, rijmschema's, interpreteren, parafraseren, moderne en traditionele gedichten. In dit blog zullen we kort wat uitleg geven over deze onderwerpen. -Stijlfiguren Je hebt veel verschilende stijlfiguren zoals: -Tautologie: Het benadrukken van een woord met een woord dat [

Omdat hij niet het Griekse woord voor 'entiteit' gebruikt, zijn er commentatoren die denken dat hij min of meer een tautologie uitsprak: dat bijvoorbeeld (zintuiglijk waar te nemen) eigenschappen, sociale werkelijkheden, gevoelens en oordelen geen objectieve realiteit buiten de mens hebben understatement Term uit de stijlleer voor een onderkoelde formuleringswijze waardoor discrepantie ontstaat tussen de gekozen bewoordingen en de erdoor beschreven werkelijkheid en wel zo dat de gekozen formulering de werkelijkheid sterk afzwakt of verkleint Tautologieën. Naar aanleiding van het artikel 'Hermans zijn eigen Wittgenstein' van Willem de Ruiter en Wim Stange in De Revisor III/3, juni 1976 enkele opmerkingen. Op blz. 65 rechts bovenaan delen zij mee, * dat Hermans een stelling heeft omgekeerd, wat inderdaad zo is

 • Jurk kleine vrouw.
 • Epileerapparaat MediaMarkt.
 • Sterkte van een lens.
 • Bayer insecticide.
 • Audi A3 Limousine 2017 S Line.
 • Het Oude Kantongerecht Apeldoorn.
 • Cornus alba 'sibirica standplaats.
 • Steur beschermd.
 • Leuke beroepen die goed verdienen.
 • Tristan et Yseult film Netflix.
 • Draadmagazijn.
 • Kärcher K7.
 • Baby verzorgingslijn.
 • CHE inschrijven.
 • Henna Amsterdam.
 • Inhoud conus berekenen.
 • Gratis af te halen Amsterdam.
 • AP RALLY.
 • Pijn onderkant voet hiel.
 • Wildcamera eu.
 • Caption LaTeX.
 • C cédille Mac.
 • Verspringende woning.
 • Maagsluitspier.
 • Dode neten herkennen.
 • Restaurant Augusta IJmuiden Menu.
 • Alpaca Wikipedia.
 • Www idealista nl.
 • Interessante nachrichten.
 • Binnenspeeltuin Den Haag Uithof.
 • Gynaecomastie alcohol.
 • Technogym apparatuur uitleg.
 • Kesbeke zure bommen kopen.
 • Honda motoren 2019.
 • Baboesjka poppetjes.
 • Psychose oorzaak.
 • Matteo Simoni vriendin.
 • Cassavemeel gezond.
 • Paarse ster Twitter.
 • Jet li taimi li.
 • VIP cottage Eemhof.