Home

Diversiteit in het basisonderwijs

Scholen besteden nauwelijks aandacht aan seksuele

In de praktijk wordt de diversiteit vaak zichtbaar door een grotere aanwezigheid van moslims en de islam in de maatschappij. De negatieve beeldvorming daarrond problematiseert het is-lamitische aspect van de identiteitsvorming van veel moslimjongeren. De school kan bijdragen tot het 'normaliseren' van die identiteitsvor-ming Door op een respectvolle wijze aandacht te hebben voor (seksuele) diversiteit in het basisonderwijs, wordt de acceptatie van eventuele eigen homo-, biseksuele of transgender gevoelens en die van anderen ondersteund. 3. Als er respect is voor seksuele diversiteit in het basisonderwijs zal dit bijdragen aan een veilig en prettig school- en leefklimaat seksualiteitsbeleving. Het bevordert het welzijn en de seksuele gezondheid. 2. Door op een respectvolle wijze aandacht te hebben voor (seksuele) diversiteit in het basisonderwijs, wordt de acceptatie van eventuele eigen homo-, biseksuele of transgender gevoelens en die van anderen ondersteund. 3

Omgaan met seksuele diversiteit in het basisonderwijs

 1. We plaatsen omgaan met diversiteit beter in de kern van het onderwijsleerproces en het schoolleven. Diversiteit is niet langer het onderwerp maar het uitgangspunt van onderwijs. Meer nog, naast een grondhouding is het ook een kwaliteitskenmerk van onderwijs in al zijn facetten: inhoudelijk, pedagogisch-didactisch, relationeel en organisatorisch
 2. Het Kohnstamm Instituut doet al heel lang onderzoek naar het omgaan met verschillen in onderwijs, opvang, opleiding en jeugdhulp. Dit betreft ook onderzoek naar effecten van diversiteit, zoals segregatie in het onderwijs, invloed van klassensamenstelling, bi-etniciteit, en naar beleidsaspecten en beleidsmaatregelen, zoals het onderwijsachterstandenbeleid
 3. atie Discri
 4. Wie leerlingen wil leren omgaan met diversiteit, mag die diversiteit niet uit de weg gaan: veel leerlingen praten in de klas over diversiteit, maar praten niet met diverse partners. Als leerlingen zelden buiten hun eigen kring moeten treden of out-of-the-box moeten denken, dan kan je het hen niet kwalijk nemen dat hun wereldbeeld onveranderd blijft
 5. Het doel van dit onderzoek is kenmerken van een kansrijke aanpak voor het omgaan met culturele diversiteit in het onderwijs op te sporen. Daartoe worden trends en uitdagingen op het terrein van culturele diversiteit in kaart gebracht en wordt gereflecteerd op leerplankundige vraagstukken die daaruit voortvloeien. De opbrengst â
 6. Iedere school mag seksuele diversiteit behandelen op een manier die past bij de eigen visie en missie. De kerndoelen geven wel een kader, dat kan worden vertaald in vier aandachtspunten: Het gaat om het aanleren van een respectvolle houding. Respect voor diversiteit en goed burgerschap gaan hand in hand
 7. Iedereen heeft het over quota voor vrouwen aan de top, maar het gebrek aan diversiteit in het basisonderwijs behoeft ook actie. Nog maar achttien procent van de studenten die aan een pabo-opleiding beginnen, is man, bleek onlangs uit onderzoek van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Omgaan met culturele diversiteit in het onderwijs H2. Visies op culturele diversiteit 2.1 Cultuur Cultuur wordt vaak omschreven als het geheel van taal, gewoonten, rituelen, opvattingen, waarden en normen dat een mens nodig heeft om in een gegeven situaties te kunnen functioneren. Het gaat om een dynamisch geheel dat wordt beïnvloed door specifieke geografisch, sociale, economische en. Omgaan met diversiteit en meertaligheid in het basisonderwijs Expertisebevordering van de lerarenopleiding Ellen-Rose Kambel, Ellen-Petra Kester, Emmanuelle Le Pichon-Vorstman en Maggie Schmeitz Handleiding voor lerarenopleiders in Suriname / module Het zijn bevlogen, intrinsiek gemotiveerde mensen die heel bewust kiezen voor een baan is het basisonderwijs. Die bevlogenheid kunnen we natuurlijk goed gebruiken in het basisonderwijs, maar daarbij brengen deze leerkrachten ook daadwerkelijk iets nieuws de school binnen: hun elders verworven kennis, vaardigheden en ervaring

Omgaan met diversiteit in het onderwijs: concrete tips

 1. Aanbod voor doelgroepkinderen in voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs. vve, basisonderwijs | Afgerond | 1 december 2016 t/m 30 juni 2019 Het bevorderen van acceptatie van seksuele diversiteit maakt deel uit van een veilig schoolklimaat. De raad wijst echter het voorstel tot wetswijziging af dat moet leiden tot.
 2. Zowel in het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs als in het beroepsonderwijs. Wil jij zo'n leraar zijn? Onze master Talentontwikkeling & Diversiteit helpt jou bij je ontwikkeling tot een masteropgeleide leraar met een brede blik op leren en onderwijs
 3. Meer diversiteit in het basisonderwijs is de wens. Meer meesters dus, vindt Arnhem Meestert. ARNHEM - Arnhemse meesters Nol Heinen en Wouter Duim hielden maandag een pitch bij een conferentie in.

Het aantal scholen dat iets extra's biedt of zich profileert is het hoogst in het voortgezet onderwijs en dan met name in het havo en het vwo. In het voortgezet onderwijs komt profilering meer voor dan in het primair onderwijs. Ruim de helft van de vwo-scholen heeft een bijzonder aanbod. Van alle havo-scholen zijn dit er 4 op de 10 Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws via de snelste en leukste nieuwssite van Nederland, 24 uur per dag en 7 dagen in de week | AD.nl Meer diversiteit in het basisonderwijs is de wens Verplichte voorlichting over seksuele diversiteit in het basisonderwijs? vrijdag 22 mei 2020 . Janneke Schotveld,. Monitor Diversiteit in het Basisonderwijs. 34 Pages. Monitor Diversiteit in het Basisonderwijs. Willem R. Boterman. Lotje Cohen. Merel van der Wouden. Esther Jacobs. Willem R. Boterman Lesbrief Omgaan met seksuele diversiteit in het basisonderwijs. Deze lesbrief is bedoeld om meer inzicht te geven in het belang van aandacht voor seksuele diversiteit in het basisonderwijs en hoe u dat als leerkracht kunt doen

Diversiteit Kohnstamm Instituu

Handreiking seksuele diversiteit in het basisonderwijs

Je kunt ook het (sociale) wijkteam inschakelen. Barometer Culturele Diversiteit. Vanaf 1 juli 2020 kunnen organisaties met meer dan 250 medewerkers gebruik maken van de Barometer Culturele Diversiteit. Deze barometer geeft inzicht in het aandeel werknemers met en zonder (niet-)westerse migratieachtergrond binnen een organisatie. Ga naar de. Lesbrief Omgaan met seksuele diversiteit in het basisonderwijs Ilse Peters, Elsbeth Reitzema en Bouko Bakker Deze lesbrief is bedoeld om meer inzicht te geven in het belang van aandacht voor seksuele diversiteit in het basisonderwijs en hoe u dat als leerkracht kunt doen In 2012 zijn 'seksualiteit' en 'seksuele diversiteit' opgenomen in de wettelijk verplichte kerndoelen voor het basisonderwijs. De kerndoelen bieden scholen een kader en geven vrije ruimte aan de invulling hiervan. Wilt u hulp bij de uitwerking van de kerndoelen naar lesdoelen? Lees dan de richtlijn seksuele vorming

Omgaan met diversiteit in duurzaam onderwijs: leerkrachten

Piet Van Avermaet is directeur van het Steunpunt Diversiteit & Leren (SDL) van de Universiteit Gent, Vakgroep Taalkunde. Hij ontwikkelde samen met Sven Sierens het referentiekader inzake omgaan met diversiteit dat de basis vormt voor DISCO. Doelgroep. Schoolteams of begeleiders van schoolteams van basisonderwijs en secundair onderwijs Het aantal initiatieven om iets te doen aan seksuele diversiteit in het basisonderwijs neemt toe. Een voorlopig overzicht van het aanbod: Lespakketten en voorlichting Lessenpakket Leefvormen van EduDivers, digitaal beschikbaar. Lessenpakket Hand in Hand, COC Den Haag (2009), ontwikkeld in opdracht van de gemeente Den Haag In het basisonderwijs is 1 op de 10 leraren een man, Dit gebrek aan systematische monitoring en publiek beschikbare data over diversiteit bemoeilijkt het voeren van een gericht.

Seksuele diversiteit (po) - School en veilighei

 1. Culturele diversiteit krijgt nog maar weinig aandacht in de onderwijspraktijk. Uit onderzoek (Derriks, Ledoux, Overmaat & van Eck, 2002) blijkt dat leerkrachten het belangrijk vinden om de sociaal-culturele achtergronden van leerlingen op een respectvolle manier te betrekken in het onderwijs, maar het lastig vinden om dit concreet vorm te geven
 2. Diversiteit in de lerarenkamer is nog steeds ver zoek. Dat geldt voor alle onderwijsniveaus van de kleuterklas tot het hoger onderwijs. Het lerarenberoep moet dringend aantrekkelijker gemaakt worden voor personen met een migratieachtergrond of arbeidshandicap maar ook voor mannelijke leraren. Het aangekondigde lerarenpact biedt een uitgelezen kans om hieraan iets te doen vindt de Commissie.
 3. OMGAAN MET DIVERSITEIT 'Vandaag de dag zit de samenleving boordevol diversiteit.Je hoeft de verschillen niet bewust op te zoeken, je komt ze dagelijks tegen op straat, in de klas, de opleiding, op het werk, in het ziekenhuis
 4. der vaak terugvallen op het Nederlands
 5. Het lectoraat gaat onderzoeken hoe scholen diversiteit op een constructieve manier ruimte kunnen geven in de klas. Daarvoor heeft het College van Bestuur dr. Gert-Jan Veerman aangesteld als lector. Het wordt zijn opdracht om inzichten uit sociologie, onderwijskunde , pedagogiek en de onderwijspraktijk dienstbaar maken aan het toerusten van (aankomende) leerkrachten in het primair onderwijs
 6. g voor alle soorten basisonderwijs
 7. der groot, maar vrouwen blijven in de meerderheid. Al jaren zijn er ontevreden geluiden over de onbalans in sekse van leerkrachten in het basisonderwijs en leeft de wens om er meer mannen te laten werken. Toch lijkt er geen effect te bestaan van het geslacht van de leraar

Omgaan met culturele diversiteit in het onderwijs and other summaries for Herkennen van verschillen , Leraar Basisonderwijs. Een samenvatting van het boek/artikel van SLO over het omgaan met culturele diversiteit in de klas Diversiteit In Actie, of kortweg DIVA, wil lerarenopleiders en leraren (in opleiding) op een interactieve manier professionaliseren en inspireren om actief aan de slag te gaan met diversiteit. Diva benadert omgaan met diversiteit zowel vanuit een visie op diversiteit als vanuit concrete thema's Want omgaan met die verschillen is tegenwoordig een 21 e-eeuwse vaardigheid, zo blijkt uit de studie Omgaan met Culturele Diversiteit in het Onderwijs van SLO. Als je succesvol wil zijn in onze samenleving, dan vraagt dat ook om sociale vaardigheden: je moet effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden Commissie Jeugd en Cultuur 18 mei 2017. De gemeente Amsterdam heeft samen met de UvA de diversiteit in het basisonderwijs onderzocht. Op verschillende manieren is bekeken of scholen gemengd zijn en of verschillende leerlingen elkaar tegen kunnen komen op school Biculturele indentiteit: het kind is zowel succesvol in zijn eigen cultuur als in de nieuwe cultuur. Cultuurverschillen Een van de redenen waarom allochtone kinderen het slechter lijken te doen in het onderwijs is het verschil in cultuur. Er is veel onbegrip bij zowel de leerling als de leerkrachten. Andere culturen hebben andere normen en waarden

Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - december 2019

Gebrek aan diversiteit in het basisonderwijs

 1. Het dwingend opleggen - bijvoorbeeld via bekostigingsvoorwaarden - van pedagogisch-didactische eisen zonder de lange-termijn effecten daarvan goed te kennen is voor de samenleving een risicovolle en onverstandige strategie. Veel beter is het de diversiteit in het basisonderwijs te bevorderen en net als in het bedrijfsleven starters te steunen
 2. g en gelijke leerkansen in een pluriforme samenleving. Een referentiekader. Universiteit Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren. In dit filmpje worden een aantal coöperatieve werkvormen geïllustreerd in het basisonderwijs
 3. Haal meer uit meertaligheid: Omgaan met talige diversiteit in het basisonderwijs. Leuven: Acco; Zwart, W. (2019). Meertalige didactieken: verrijkend voor elke leeftijd. De meerwaarde van meertalige didactieken voor het taalonderwijs. In MeerTaal Jaargang 7, Nummer 1, p.14-16. Onderzoek. Lectoraat Meertaligheid & Geletterdhei
 4. Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws via de snelste en leukste nieuwssite van Nederland, 24 uur per dag en 7 dagen in de wee
 5. UDEL21 is een Europees project met producten, rechtstreeks bruikbaar op de klasvloer. Wij zijn op zoek naar scholen uit het basis- en secundair onderwijs die ons helpen die producten uit te proberen en feedback te geven. Er zijn ook kansen voor internationale uitwisseling en training

19-jan-2015 - Rutgers Deze lesbrief is bedoeld om meer inzicht te geven in het belang van aandacht voor seksuele diversiteit in het basisonderwijs en hoe u dat als leerkracht kunt doen 'Discussie over kansenongelijkheid op school moet ook over diversiteit gaan' Het speelt nu echter geen enkele rol in de opleiding. (opleidingsmanager leraar basisonderwijs), Amsterdam Diversiteit in de lerarenkamer is nog steeds ver zoek. Het is daarom belangrijk om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken voor personen met een migratieachtergrond of arbeidshandicap, maar ook. Het RoboWijs-project onderzoekt hoe robotica op scholen gebruikt kan worden om de sociale en technische vaardigheden van leerlingen met autisme te stimuleren. In professionele leergemeenschappen (PLG's) wordt samen met leerkrachten uit het speciaal basisonderwijs een roboticalessenserie vormgegeven Het basisonderwijs en de levensbeschouwelijke diversiteit in Vlaanderen: vijf schoolverhalen Karen Van Renterghem Van elke school wordt verondersteld dat zij haar onderwijs vorm geeft vanuit een welbepaalde visie op mens en wereld. Tot midden jaren zestig kozen de meeste ouders voor een school die aansloot bij hun levensovertuiging

Deze thesis laat zien hoe Pabo-studenten denken over mondiaal burgerschap en omgang met culturele diversiteit in het basisonderwijs. Mondiaal burgerschapseducatie biedt een manier voor (toekomstige) leerkrachten om onze mondiaal vervlochten wereld een plek te geven in het onderwijs De onderstaande grafiek laat het percentage mannen in het primair (po), voortgezet (bo) en middelbaar beroepsonderwijs(mbo) vanaf 1995 zien. Daarnaast wordt het percentage mannen uitgesplitst naar functiegroepen getoond Voor het voortgezet onderwijs wordt bovendien het percentage mannen per vak aangegeven SLO Context is een magazine voor het (speciaal) basisonderwijs. Het blad voorziet in informatie over onderwijsontwikkelingen in het primair onderwijs, de producten die SLO vervaardigt en de ondersteuning die SLO scholen in het primair onderwijs biedt 30-aug-2020 - Lesbrief Omgaan met seksuele diversiteit in het basisonderwijs | Seksuele vormin

Diversiteit: aanbod voor scholen - Stad BruggeCLIM - Houden mensen (van) dieren? by Steunpunt

Leerkrachten in het basisonderwijs 29-6-2018 10:00 Dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends geeft een overzicht van een aantal relevante ontwikkelingen omtrent leerkrachten in het basisonderwijs te meten omtrent het omgaan met diversiteit in het basisonderwijs. Op deze manier krij gen leerkrachten inzicht in hun visie, handelen en kennis op dit gebied en kunnen ze deze zo nodig veranderen of versterken. 1.1 Toelichting op de thema' Diversiteit Basisscholen vieren dit jaar voor het eerst Paarse Vrijdag Mbo-leerlingen in het paars hangen de regenboogvlag op in hun school op Paarse Vrijdag Deze diversiteit is natuurlijk niet gewenst en kan alleen maar voor vervelende situaties en achterstanden zorgen in de verdere schoolcarrière en het werkende leven. Door de onduidelijkheid over het lesgeven in de Engelse taal in het basisonderwijs is het voor leraren vaak ook moeilijk richtlijnen in lessen vast te kunnen stellen

Omgaan met culturele diversiteit in het onderwijs / Leraar

Meer diversiteit in het basisonderwijs is de wens. Meer meesters dus, vindt Arnhem Meestert ARNHEM - Arnhemse meesters Nol Heinen en Wouter Duim hielden maandag een pitch bij een conferentie in Ede waar zij pleitten voor meer meesters voor de klas Welbevinden?! Welbevinden is het zich thuis voelen, het zichzelf kunnen zijn, het zich emotioneel veilig voelen, het met volle teugen genieten wat zich uit in spontaneïteit, vitaliteit en innerlijke rust, ( Laevers & Depondt, 2004 Laevers, F. & Depondt, L. ( 2004 ). Ervaringsgericht werken met kl in het basisonderwijs. Leuven: CEGO Publishers De kerndoelen doen geen uitspraak over de te volgen didactiek. Het is aan de scholen zelf te bepalen op welke wijze en met welke materialen dit moet gebeuren. Waar mogelijk zouden de kerndoelen in samenhang aan bod moeten komen. Uiteraard wordt e.e.a. gevolgd door de inspectie op het basisonderwijs. De huidige reeks kerndoelen is in 2009 ingevoerd

diversiteit in de samenleving. Deze diversiteit onder de kinde-ren op de basisscholen geven richting aan het onderwijs op de pabo. Maar de i staat voor meer Zij-instromen in het basisonderwijs . Het zij-instroomtraject Het zij-instroomtraject van Hogeschool iPabo volg je op de vestiging in Amsterdam Het begrip diversiteit geeft de verscheidenheid binnen onze samenleving weer. Het verwijst naar de interne verschillen in een land op het gebied van afkomst, sociale klasse, etniciteit, religie, taal, geslacht, handicap en seksuele oriëntatie (Banks et al., 2005)

Diversiteit leraren helpt basisschool - ScienceGuid

T1 - Meer meertaligheid in het basisonderwijs. T2 - Ja maar, hoe? Nieuwe inzichten door meertaligheidsprojecten. AU - Duarte, Joana. AU - van der Meij, Mirjam. PY - 2019/1. Y1 - 2019/1. N2 - Nederland is rijk aan talige en culturele diversiteit maar toch blijftde hoofdtaal van het curriculum het Nederlands Een minderheid kijkt verder dan het kringgesprek en werkt bijvoorbeeld met methoden en voorbeelden waarin diversiteit in genderidentiteit en seksuele gerichtheid aan de orde komen. BGBF ziet het rapport als een startpunt en hoopt met Lelystadse scholen, schoolbesturen en gemeente om tafel te kunnen om samen de aandacht voor seksuele diversiteit in het basisonderwijs te versterken in het basisonderwijs Kunstzinnige oriëntatie in het basisonderwijs - Domeinbeschrijving ten behoeve van peilingsonderzoek kunstzinnige oriëntatie van leraren, maar ook de diversiteit in de leerlingenpopulatie van het primair onderwijs, spelen daarin een belangrijke rol

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften vragen veel van de deskundigheid van onderwijsprofessionals in het basisonderwijs. Met deze cursus vergroot je je kennis en vaardigheden op dit gebied. Je leert diagnoses vertalen naar concrete onderwijsbehoeften en krijgt praktische handvatten om deze leerlingen nog beter te begeleiden en tot leren te brengen In een eerste fase ontwikkelde het LOP Basisonderwijs een gemeenschappelijke visie op het omgaan met levensbeschouwelijke en religieuze diversiteit. Daarna werden een reeks gespreksmomenten georganiseerd tussen een diverse groep leerlingen van de derde graad van 8 Genkse basisscholen. Aan de hand van methodieken gebaseerd op 'filosoferen me De diversiteit van het lerarenberoep Voordelen van het lerarenberoep Wat moet je kennen en kunnen als leerkracht? Documentatie Studiedag Samen tegen Schooluitval, ook in het basisonderwijs... netwerk West-Vlaanderen. Inleiding Flexibele leerwegen Huiswerkbegeleiding 1 Huiswerkbegeleiding 2 Omgaan met diversiteit..

Projectendatabase onderwijsonderzoek NR

De LEF-kist voor het basisonderwijs is gevuld met lessen en boeken over over diversiteit, liefde, vriendschap en over het LEF hebben om jezelf te zijn en voor een ander op te komen. In de kist zitten vijf lessen per groep, die de docenten zelf aan hun klas geven Sinds eind 2012 zijn de kerndoelen aangepast en moeten scholen in het basisonderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs werken aan respectvolle omgang met seksualiteit en diversiteit, waaronder seksuele en genderdiversiteit. De invulling mogen scholen zelf bepalen Diversiteit eindtoetsen maakt schooladviezen onvergelijkbaar. Inmiddels zijn er zes eindtoetsen voor het basisonderwijs. Zo wordt een goed beeld van de effectiviteit van de schooladviezen voor het vervolgonderwijs vrijwel onmogelijk

Talentontwikkeling & Diversiteit - Hanz

Onze visie: wat hebben kinderen met autisme nodig op

in het po. Deze brochure richt zich vooral op het basisonderwijs, maar kan ook toegepast worden in het speciaal onderwijs. We geloven erin dat het ontplooien van specia-listen binnen ons team zorgt voor meer kwaliteit in de school. Onze LB-specialisten brengen hun ervaringen uit de opleiding actief de school in Door mijn verschillende ervaringen met de groeiende diversiteit in het reguliere basisonderwijs ontstond de wens mijzelf als leerkracht verder te professionaliseren. In combinatie met mijn interesse voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, in het bijzonder leerlingen met (kenmerken van) autisme, leidde dit tot het inschrijven voor de masteropleiding Educational Needs De basisscholen zijn inmiddels allemaal weer begonnen. Rutgers (kenniscentrum op het gebied van seksualiteit), deed onderzoek naar seksuele vorming in het basisonderwijs. Een van de conclusies: de meeste basisscholen besteden aandacht aan seksuele voorlichting in de klas. Maar een derde van de scholen besteedt geen aandacht aan seksuele diversiteit zoals homoseksualiteit. Reden genoeg het. Een kringgesprek in het basisonderwijs Hoe ga je om met het thema seksuele diversiteit in de kring. In dit artikel geeft EduDivers een visie, tips, achtergronden en mogelijke struikelpunten bij de behandeling van het thema seksuele diversiteit in een kringgesprek. Het artikel is een hoofdstuk uit het lespakket Leefvormen van EduDivers Diversiteit belangrijk. Onderwijsdeskundige Bakker zegt dat 'het buiten kijf staat dat kinderen beter leren in een vertrouwde omgeving'

Meer diversiteit in het basisonderwijs is de wens

2 De kerndoelen die in de bijlage bij het Besluit kerndoelen primair onderwijs 1998 zijn opgenomen, kunnen door het bevoegd gezag van een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs uiterlijk tot 1 augustus 2009 worden gehanteerd voor het onderwijs aan leerlingen die op 1 augustus 2005 reeds basisonderwijs volgen Scopri Haal meer uit meertaligheid: omgaan met talige diversiteit in het basisonderwijs di Lore, Van Praag: spedizione gratuita per i clienti Prime e per ordini a partire da 29€ spediti da Amazon TY - JOUR. T1 - Overheid moet diversiteit in het basisonderwijs koesteren. AU - Kooreman, P. PY - 2004/8/24. Y1 - 2004/8/24. M3 - Article. SP - 1 10 Culturele diversiteit in het literatuuronderwijs - Marianne Hermans 11 Lezen in het vmbo - redactie Dick Schram 12 Het oog van de meester onderzoek naar de effecten van leesmotivatie-interventies voor leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het artikel geeft een goed overzicht van d

Opleidingsniveau ouders kinderen in het basisonderwijs stijgt . bron: CBS/OJZ, bewerking OIS . 0 20 40 60 80 100. 2016/'17 2015/'16 2014/'15 2013/'1 (levensbeschouwelijke) diversiteit, actieve pluriformiteit, burgerschapsvorming, identiteit, en verbinding. 2.1: Inhoudelijk vertrekpunt De levensbeschouwelijke diversiteit in de Nederlandse samenleving is het inhoudelijke vertrekpunt van het vakgebied geestelijke stromingen. Het gaat er om dat kinderen samen het SchoolsOUT helpt scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het ROC om structureel aandacht te besteden aan het realiseren van een positieve norm ten aanzien van seksuele diversiteit. Dit gebeurt door structurele inbedding van interventies gericht op de verbetering van sociale veiligheid in relatie tot seksuele diversiteit en door regio- en stadsbrede ondersteuning

Diversiteit van het aanbod in het onderwijs groeit De

en seksuele diversiteit hangt af van wat de leraar ervan maakt en hoe betrokken die zich voelt. Een plan of leerdoelen heeft de school eigenlijk niet. Ze behandelt het onderwerp in een les of als het er in het boek over gaat, kijkt Dokter Corrie of geeft er aandacht aan wanneer zich iets vervelends voordoet Minder Dan Verwacht en Meer Dan Gedacht: Maatschappelijke Spanningen in het Basisonderwijs Maatschappelijke spanningen rondom diversiteit hebben een negatieve invloed op sociale cohesie op scholen en krijgen daarom veel publieke, politieke en beleidsmatige aandacht. Ervaringen van. Het onderwijs in Nederland is enerzijds verdeeld over scholen voor verschillende leeftijdsgroepen (basisonderwijs en middelbaar onderwijs) en vervolgens weer onderverdeeld op basis van verschillende onderwijsniveaus (algemeen vormend onderwijs, beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs).Het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs is zo ingericht dat leerlingen relatief gemakkelijk kunnen. Met zo'n grote diversiteit in de klassen en volle klassen wordt dat erg lastig.'' Veelzijdig Anke legt uit dat leraren in het basisonderwijs steeds veelzijdiger moeten zijn. Er is steeds minder geld voor gymles met een vakdocent en hetzelfde geldt voor muziekles. ''Door het ministerie wordt er geen geld meer vrijgemaakt 5.6.2 Diversiteit in de groep analfabete anderstalige nieuwkomers 40 5.6.3 Een alfabetiseringslijn 40 5.6.4 Ondersteuning van An bij het alfabetiseringsproces 42 565. . Aalfbnseeiitrgsmehtodes 42 5.7. UITVOERINGSFASE: SPECIFIEKE LEERMIDDELEN 43 5.5 EVALUATIE 4

Diversiteit in het hoger onderwijs ondersteunt docenten, managers en beleidsmedewerkers bij de inrichting en uitvoering van het onderwijsproces. Daarbij ligt het accent op de effectieve omgang en communicatie tussen docenten en studenten in een hoger onderwijsomgeving die steeds multicultureler wordt Beschrijving van een onderzoeks- en ontwikkelingsproject in het Vlaamse basisonderwijs gericht op het beter benutten van meertaligheid.; Door Lore Van Praag Haal meer uit meertaligheid : omgaan met talige diversiteit in het basisonderwijs / red Beschrijving van het keuzeaanbod van scholen / instellingen van een bepaalde richting of pedagogisch-didactische aanpak in het voedingsgebied (basisonderwijs) of de gemeenten waar de huidige leerlingen van de onderwijsinstellingen wonen (voortgezet onderwijs) en het effect van de fusie hierop. 4.2 Effecten van de fusie op de diversiteit IN HET BASISONDERWIJS EN VMBO. LEZEN STIMULEREN VIA VRIJ LEZEN, BOEKGESPREKKEN EN APPBERICHTEN SL_Sande.indd 1 23/12/2019 11:42:03. 10 Culturele diversiteit in het literatuuronderwijs - Marianne Hermans 11 Lezen in het vmbo - redactie Dick Schram 12 Het oog van de meester. Differentiëren in het basisonderwijs. Visie op differentiatie binnen het gemeenschappelijk curriculum; Leraarvaardigheden; Differentiëren is het positief en planmatig omgaan met de diversiteit of verschillen tussen leerlingen met het oog op de grootst mogelijke groei/leerwinst voor elke leerling

De literatuurstudie die de SER deed naar de winst van diversiteit, in het kader van het advies Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling (2019) leverde ook geen eenduidig beeld op, Sommige studies zien geen effect van gender- en culturele diversiteit in de top op de financiële bedrijfsresultaten. Andere zien dit wel diversiteit en verschillen tussen mensen waardeert en begrijpt om daarmee effectief om te gaan met de culturele diversiteit. Dit is van belang om effectief om te gaan met culturele diversiteit in het onderwijs door onderwijsprofessionals. Denboba (1993) veronderstelt wel dat het bereiken va

Intakeprocedure | Leraar Basisonderwijs

Voor de opmaak van het beroepsprofiel 'brugfiguur in het basisonderwijs' is de procedure gevolgd zoals uitgewerkt binnen de Sector Arbeid en Organisatie van het HIVA (Malfait & Sels, 1996). Deze werd door het HIVA reeds meerdere keren toegepast voor beroepen in uiteenlopende sectoren (zie o.a. De Cock & Douter

Of je nu in het regionale of het internationale basisonderwijs aan de slag wilt; in Leeuwarden zit jij op je plek! Zowel in de opleiding als in het Friese basisonderwijs is er veel aandacht voor meertaligheid in een internationaal perspectief en de diversiteit wat betreft kunst en cultuur Het college laat weten zich in te zetten voor een divers aanbod, waaronder openbaar onderwijs, maar geeft hiervoor alleen projectlocatie Valkenburg als voorbeeld. Het CDA wil dat het college voortvarender aan de slag gaat en een divers onderwijsaanbod actief stimuleert. Niet alleen binnen de gemeente, maar ook daarbuiten Desondanks zijn het vaardigheden die in het basisonderwijs vaak onderbelicht blijven. Doelgericht werken en het bieden van een passend onderwijsaanbod staan hierbij centraal. Met het boek 'Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid' wil het Expertisecentrum Nederlands een impuls geven aan het onderwijs in mondelinge taal op de basisschool Het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs wil het schoolteam ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie op een GOK- en zorgbeleid. Het heeft ook de ambitie een toetssteen te zijn voor het schoolbeleid en de dagdagelijkse praktijk. Zorg is een breed begrip dat ruimer gaat dan de aanpak van problemen en preventief werken Compre online Haal meer uit meertaligheid: omgaan met talige diversiteit in het basisonderwijs, de Lore, Van Praag na Amazon. Frete GRÁTIS em milhares de produtos com o Amazon Prime. Encontre diversos livros em Inglês e Outras Línguas com ótimos preços

boek Haal meer uit meertaligheid : omgaan met talige diversiteit in het basisonderwijs Lore van Praag Published in 2016 in Leuven by Acc Ondanks de grote omvang van het basisonderwijs lopen de ontwikkelinqen op het gebied van vastgoedmanagement achter op de overige onderwijssectoren. Nu er steeds meer grote overkoepelende schoolbesturen ontstaan, Dit heeft geresulteerd in een grote diversiteit aan beheervorrnen

Verplichte voorlichting over seksuele diversiteit in het

Haal meer uit meertaligheid: omgaan met talige diversiteit in het basisonderwijs: Amazon.es: Lore, Van Praag: Libros en idiomas extranjero Een dag in de week loop je stage. Stap voor stap bouw je je kennis en vaardigheden op om uiteindelijk vol vertrouwen voor de klas te staan. Vanuit je universitaire studie leer je analytisch denken en onderzoek doen. Je leert dit toe te passen in de praktijk van het basisonderwijs Wilt u ook graag een bijdrage leveren aan het openbaar basisonderwijs in West-Brabant? Overweegt u een carrière als zij-instromer in het basisonderwijs? Dan is werken bij OBO misschien wel iets voor u. Klik op onderstaande link om de vacatures en andere mogelijkheden te bekijken. Bekijk onze vacature Dit jaar doet het basisonderwijs voor het eer Sinds 2010 wordt op de tweede vrijdag van december aandacht besteed aan diversiteit en solidariteit getoond met de lhbtq-gemeenschap.. Bekijk het profiel van Hedy Hoeve op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Hedy heeft 3 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Hedy en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien

Collage, huisstijl Prinses op het groene paard | StudioVerhuisd! | iPabo
 • Ministry of Environment Netherlands.
 • Septische put dichten.
 • Bestanden overzetten van externe harde schijf naar Mac.
 • Katholicisme.
 • GOTS wol.
 • Dierenarts worden met MBO.
 • Engelse poorten hout.
 • The Great Gatsby film.
 • Devils seizoen 2.
 • Yoga With Adriene.
 • Made in Kempen.
 • ULV brevet.
 • Plotseling acne.
 • Tichelaar Makkum.
 • Ford Ranger Raptor specs.
 • Wat is geometrisch.
 • Humanisme Wikikids.
 • VIP cottage Eemhof.
 • Biggie Smalls age.
 • Fysic fx 6000 test.
 • Krijtborden horeca.
 • Create ACL.
 • Keftaballetjes.
 • Sierhekwerk 60 cm hoog.
 • De kantwerkster Vermeer.
 • Toets aggregatietoestanden.
 • Tegenstelling van bekwaam.
 • Brechtsebaan 591, schoten.
 • Ventilatie eisen sauna.
 • GTA 5 Special cargo prices.
 • Enculturatie betekenis.
 • MNM Big Hit.
 • Klassieke trapleuning.
 • Draadnagels HORNBACH.
 • Nederlandse dj Amerika.
 • Varkensstoofvlees met tomatensaus.
 • Aqualand Algarve.
 • Kiezel badkamer.
 • Cote du Rhône wijn ah.
 • ING Aansprakelijkheidsverzekering.
 • Shell gasfles kopen.