Home

Arbeidsongevallenverzekering gedekte risico's

Ook woon-werkongevallen zijn gedekt binnen de arbeidsongevallenverzekering. Dat zijn ongevallen op het 'normale traject' tussen de werk- en woonplaats. Dat hoeft niet per se de kortste of snelste weg naar/van het werk te zijn

Arbeidsongevallen. Gedekte risicos. Aangifte. Vergoedingen en terugbetalingen. Preventie. Alle loontrekkenden zijn verzekerd tegen arbeidsongevallen en ongevallen op weg naar en van het werk. Werkgevers moeten een verzekering tegen arbeidsongevallen afsluiten bij een erkende verzekeringsmaatschappij. Fedris, het Federaal agentschap voor. De arbeidsongevallenverzekering is bedoeld om werknemers te beschermen tegen de gevolgen van mogelijke ongevallen tijdens hun werk. De verzekering dekt ook tijdelijke werkkrachten, artiesten, medewerkers met een leercontract (bv. in beschutte werkplaatsen), studenten tijdens een opleidingsstage enz Welke kosten vergoedt een arbeidsongevallenverzekering? De gedekte kosten omvatten de medische kosten die uw werknemer moet maken. Ook prothese- en verplaatsingsonkosten vallen onder de arbeidsongevallenverzekering. Is uw werknemer arbeidsongeschikt? Dan voorziet de verzekering ook in een schadevergoeding, zeg maar een vervangingsinkomen De arbeidsongevallenverzekering dekt enkel de lichamelijke schade en de daaraan verbonden medische of farmaceutische kosten. Materiële schade valt daarentegen niet onder de arbeidsongevallenverzekering haar dekking. Denk bijvoorbeeld aan een kapotte smartphone na een val of aan gescheurde kleding Op ieder ogenblik kan een werknemer het slachtoffer worden van een ongeval op het werk of op de arbeidsweg. Als werkgever bent u verplicht een Arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Dankzij deze verzekering zijn uw medewerkers gedekt in geval van arbeidsongevallen en ongevallen op weg van en naar het werk

 1. Een arbeidsongevallenverzekering dekt de lichamelijke schade die het gevolg is van ongevallen op het werk en op de weg van of naar het werk. De verzekering Rechtsbijstand De principes klinken allemaal logisch, maar in de praktijk zal het niet altijd duidelijk zijn waar nu precies de verantwoordelijkheid ligt of hoe groot de omvang van de schade is
 2. 10 ZAKELIJKE RISICO'S DIE U KUNT VERZEKEREN Als u een eigen bedrijf heeft, wilt u niet dat door een ongeluk of schade de continuïteit van uw bedrijf plots in het geding komt. Er zijn veel risico's waarvoor u zich kunt verzekeren. Welke zakelijke risico's loopt u met een eigen bedrijf en hoe kunt u zich [
 3. der risico op het gebied van.

Arbeidsongevallen: wat moet je weten als werkgever? - KBC

Met de arbeidsongevallenverzekering van KBC krijgt je personeel 4 aanvullende waarborgen zonder bijkomende premie, bovenop de wettelijke vereisten.Zo zijn je werknemers extra verzekerd als een ongeval geen arbeidsongeval is binnen de verplichte waarborgen. De 4 extra waarborgen gelden voor onderstaande situaties De verplichte verzekering Arbeidsongevallen vergoedt slachtoffers van een arbeidsongeval dat zich op een van de volgende plaatsen voordoet: op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd, tijdens de werkuren (ook in het geval van thuiswerk) tijdens het woon-werkverkeer (heen en terug Privé ongevallen zijn gedekt tegen bepaalde voorwaarden. Om als arbeidsongeval beschouwd te kunnen worden, moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn. Een en ander betekent dat ongevallen in de privésfeer sowieso geen arbeidsongevallen zijn, en dus ook niet vergoed worden door de arbeidsongevallenverzekering

Als ondernemer kunt u in een conflict komen met een andere ondernemer, een leverancier of een klant. Is hiervoor juridische hulp nodig, dan vergoedt een rechtsbijstandsverzekering de kosten. Controleer voor u een rechtsbijstandverzekering afsluit wel goed welke geschillen wel en welke niet gedekt zijn. Risico 4. Schade aan uw pan Samen met de arbeidsongevallenverzekering biedt u zo een 24/7 bescherming aan. Verzekering niet-werknemers. U kunt zich niet veroorloven dat een stagiair die zijn been breekt niet verzekerd is. Denk eraan stagiairs, vrijwilligers, jobstudenten of zelfstandige consultants die voor uw bedrijf werken gepast te verzekeren

Arbeidsongevallen Belgium

Op de arbeidsongevallenverzekering zijn een aantal uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. We raden u aan om de algemene voorwaarden van deze verzekering aandachtig te lezen. U vindt ze terug op deze site en ze zijn ook beschikbaar bij uw P&V-agent Uw werknemers zijn overal ter wereld verzekerd als op het moment van het ongeval de Belgische arbeidsongevallenwetgeving van toepassing is of blijft volgens de internationale conventies.. De aansluiting van uw werknemers bij de arbeidsongevallenverzekering verloopt makkelijk en quasi automatisch. Iedereen die in uw bedrijf een arbeidsovereenkomst heeft, wordt meteen beschermd Arbeidsongevallenverzekering. U moet een arbeidsongevallenverzekering afsluiten als u personeel tewerkstelt. Deze verzekering komt tussen bij ongevallen van uw personeel tijdens het werk, en op de weg van en naar het werk. Zowel de lichamelijke schade als de medische kosten zijn gedekt. Wettelijk vastgelegde waarborge De arbeidsongevallenverzekering dekt hen ook onder bepaalde voorwaarden. Sportevenementen, sociale of culturele evenementen U organiseert soms sportevenementen voor uw medewerkers. Bij een ongeval kunnen uw medewerkers gedekt worden op de weg of tijdens het evenement Arbeidsongevallenverzekering; Wanneer men gebruikmaakt van Fused Filament Fabrication (FFF), een kunststofprinter, wordt een gesmolten kunststof met behulp van een printkop op een verwarmd platform aangebracht. Hij/zij is dan gedekt voor de inbreuk op het intellectuele eigendom

In het kader van het ontwikkelen de Online interactive Risk Assessment (OiRA) voor kappers deed Prevent, in opdracht van de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (FOD WASO), onderzoek naar de kennis van de risico's en preventiemaatregelen in kapsalons De arbeidsongevallenverzekering is een bij wet verplichte verzekering en zorgt ervoor dat uw werknemers vergoed worden voor de lichamelijke schade en medische kosten veroorzaakt door een ongeval tijdens het werk en op weg naar en van het de gedekte goederen, de limieten van de dekking, de contactgegevens van de klachtendienst, enz. Productinfo

Als goed werkgever had de stichting moeten zorgen voor dan wel een goede aansprakelijkheidsverzekering waaronder deze schade gedekt zou zijn geweest, dan wel voor een adequate ongevallenverzekering. Daarbij merkt het Hof wel op dat een dergelijke verzekeringseis alleen aan de werkgever kan worden gesteld als het risico ook verzekerbaar is Arbeidsongevallenverzekering: Verplicht of niet? Een arbeidsongevallenverzekering verzekert werknemers tegen ongevallen op de werkvloer. Hieronder vallen ook eventuele ongevallen die plaatsvinden wanneer de werknemer zich naar het werk of van het werk richting huis begeeft

De arbeidsongevallenverzekering Wikifi

 1. Zowel structureel als occasioneel telewerk wordt officieel gedekt door de arbeidsongevallenverzekering. Voorwaarde is wel dat het telewerk wordt vermeld in een schriftelijk document. Bij occasioneel telewerk is dat vaak een verzoek per e-mail, bij structureel thuiswerk mag dat een bepaling van de werkgever in het arbeidsreglement zijn
 2. Hij is dus gedekt door de verzekering van het werk. Dat is sinds januari 2019 wettelijk zo bepaald. Zelfs ongevallen op de arbeidsweg kunnen 'thuis' voorkomen. Werkt jouw werknemer van thuis uit en rijdt hij tijdens de middagpauze met de fiets naar de bakker, dan is ook dat traject gedekt door de verzekering. Er is natuurlijk wel een uitzondering
 3. In het alledaagse leven kunnen verschillende verzekeringen zeker nuttig zijn. Een aantal verzekeringen zijn verplicht en anderen niet. We geven je hieronder een overzicht van de verplichte en niet-verplichte verzekeringen
 4. Vanaf 1 september 2014 geldt een nieuwe wet voor de preventie van de psychosociale risico's op het werk, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
 5. Er is iets wat alle ondernemers bindt: zij durven risico's te nemen. Maar u kunt niet alle risico's zelf dragen. Is een eigen bedrijf iets voor u
 6. Welke risico's zijn door de brandverzekering gedekt? De brandverzekering dekt verschillende risico's, en kan tussenkomen in heel wat gevallen. Hier een overzicht van de dekkingen of waarborgen bij een brandverzekering. De brandverzekering bevat over het algemeen 3 soorten dekkingen

Arbeidsongeval: verzekeringen & prijs Partena Professiona

De verplichte arbeidsongevallenverzekering Iedere werkgever (natuurlijke persoon, vennootschap, vzw,) die personeel tewerkstelt, is wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan bij een in België toegelaten verzekeringsonderneming. Een aansluiting bij de RSZ houdt immers geen dekking inzake arbeidsongevallen in Een veulen kan levensvatbaar zijn maar door een blessure, ongeval of door anatomische groeiafwijkingen blijvend volledig ongeschikt zijn voor het gebruikersdoel. Deze risico's worden gedekt door EFO's Uitgebreide veulenverzekering*. Situatie 4: Er gebeurt iets met de merrie. Ook de merrie loopt extra risico's tijdens de dracht en bevalling Opties van de Arbeidsongevallenverzekering van DVV. Bovenop de basisgaranties kunt u ook kiezen voor bijkomende waarborgen in het kader van de Arbeidsongevallenverzekering van DVV. Zo beschermt u uw medewerkers nog beter. Als werkgever kunt u zich ook zelf beschermen tegen arbeidsongevallen Als bedrijfsleider bent u zelf niet gedekt door de arbeidsongevallenverzekering. U kunt hiervoor een individuele ongevallenverzekering afsluiten. Contactpersoon. Bernard Vuylsteke bernard.vuylsteke@besox.be 050 63 07 00. Laatste nieuws. 28 Januari 202

Deze verzekering is zeer relevant als jouw medewerkers in een zakelijke leaseauto rijden. Zo ben je als werkgever gedekt, mochten zij onderweg brokken maken. Als ondernemer kun je de eigenaar van het voertuig adviseren om daar bovenop een SVI af te sluiten, een schade-inzittendenverzekering. Je kunt deze als werkgever eventueel vergoeden - In de arbeidsongevallenverzekering is er in 2020 een wettelijk plafond van 44.817,89 euro. Voor medewerkers die meer verdienen is het beter een aanvullende verzekering te onderschrijven. - Als werkgever kan je voor je medewerkers ook een aanvulling nemen voor privé-ongevallen Verzekering arbeidsongevallen . Laatste update: 1-02-2021 Hebt u personeel in dienst? Dan moet u een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. Zo zijn uw werknemers gedekt als ze een ongeval hebben tijdens hun werk én op weg naar het werk Arbeidsongevallenverzekering Informatiedocument over het verzekeringsproduct Vivium, merk van P&V Verzekeringen gedekt tot beloop van maximum 1.000 € per persoon. De vergoedingen voor overlijden, blijvende en tijdelijke invaliditeit kunnen nooit worden gecumuleerd

Investeren in vastgoed doe je om geld te verdienen, toch? Tegenover de vele voordelen, staan ook enkele risico's. Wij zetten voor jou de vier risico's van investeren in vastgoed op een rijtje en bekijken of ze kunnen uitgesloten worden 0096-8096B0000.01-01102015 Speciale risico's - Verzekering Alle risico's Algemene Voorwaarden 2016 4 7. wind, storm, regen, hagel, sneeuw, zand of stof aan roerende goederen in de openlucht of aan gebouwen en de inhoud ervan indien ze niet definitief aan het terrein bevestigd zijn of niet volledig gesloten en bedekt zijn Arbeidsongevallenverzekering. Verzekeraar : AXA Belgium. Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een verzekering te nemen voor uw personeel. Zo zijn uw werknemers verzekerd voor arbeidsongevallen en ongevallen op weg naar huis of op het werk. Lees het informatiedocument over het product en de algemene voorwaarden alvorens u intekent

uitsluiting is niet van toepassing op de door het contract gedekte gevolgschade aan andere verzekerde goederen, tenzij het om breuk, defect of panne van machines en elektronische apparatuur gaat; 5. ontbinding, verandering van smaak, kleur, textuur of appretuur; 6. ontwerp- en fabricagefouten en -gebreken, gebruik van gebrekkige materialen Uw bedrijfsverzekeringen kunt u combineren in een verzekeringspakket. Een pakket voor uw zakelijke verzekeringen is gemakkelijk. Met het Zicht ondernemerspakket bieden wij de zekerheid die u wenst: in één keer goed verzekerd tegen nagenoeg alle risico's Een arbeidsongevallenverzekering is geen verplichte verzekering voor iedereen, maar wel voor werkgevers. Een werkgever wordt hier in België gezien als een breed begrip. Stel dat je als particulier iemand in dienst neemt, of in huurt,bijvoorbeeld voor de huishoudelijke taken, ben je verplicht om hier voor een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten Ook niet gedekt is het ongeval terwijl je met je fiets naar de winkel rijdt om wat boodschappen te doen. Of het ongeval tijdens het ophalen van je kinderen aan school na het werk. In de klassieke 'arbeidsongevallenverzekering' is dit wel gedekt als een ongeval 'van en naar het werk', maar bij het thuiswerken bestaat er geen arbeidsweg Inventariseer welke risico's gedekt zijn en welke niet. Zorg voor goed materiaal dat op de juiste manier wordt geïnstalleerd en regelmatig wordt gecontroleerd door vakmensen. Personeel. In de logeerbranche bestaat het grootste gedeelte van de kosten uit personeelskosten: 37% (gevolgd door kosten van huisvesting en energie)

gemaakt om slechts die risicos door middel van een verzekering af te dekken en hoe u andere risicos heeft afgedekt. Ik kan mijn functiebeschrijving (vaardigheid) niet terugvinden. Bij aanmelding in het onlinesysteem wordt gevraagd gegevens in te voeren. U krijgt dan ook een lijst te zien met functies. U moet daar een keuze uit maken De Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 voorziet in een immuniteit van de werkgever, diens lasthebber (bv. de bestuurder) of diens aangestelde (bv. werknemer) voor schadeposten die niet gedekt zijn door de verplichte arbeidsongevallenverzekering van de werkgever Ongevallenverzekering vergelijken Bekijk voordelige aanbiedingen Reviews van alle verzekeraars Bespaar gemakkelijk in 3 min Daarom was een telewerker tot voor kort ook niet gedekt door de arbeidsongevallenverzekering wanneer hij zijn kinderen naar school of de opvang bracht. De wet werkt deze ongelijkheid nu weg. Voortaan zullen telewerkers dezelfde bescherming genieten als ze hun kinderen naar school of de kinderopvang brengen of hen er ophalen Een telewerker is gedekt door de arbeidsongevallenverzekering als het ongeval zich voordoet tijdens en door het feit van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst. Hij moet dus onder het gezag van zijn werkgever staan en zijn arbeidsovereenkomst aan het uitvoeren zijn op het moment van het ongeval

Wat dekt de arbeidsongevallenverzekering niet? - Blogbo

Je kan ook kiezen voor het sociaal VAPZ. Via deze formule kan je een hogere premie van je belastingen aftrekken dan bij het gewone VAPZ, namelijk tot 9,40% in plaats van 8,17% van je beroepsinkomen met een absoluut maximum van 3.598 (bedrag voor het jaar 2017) In het algemeen worden deze zaken gedekt: Materiële schade aan het gebouw door werken of onderhoud; Diefstal op de werf: verlies en beschadiging aan bouwwerken; Ongevallen op de werf: medische kosten als gevolg van een ongeval; De aansprakelijkheid tegenover derden kan je vrijwillig laten opnemen in je polis. Dit kan niet afzonderlijk worden.

Gezinnen met kinderen komen bijna wekelijks in contact met een babysit en staan vaak niet stil bij de risico's die het met zich meebrengt. Door het aanstellen van een babysit word je wettelijk beschouwd als een werkgever. Je moet dus rekening houden met alle verplichtingen die daaraan zijn verbonden.Het afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering is daar zo een voorbeeldje van op de door het contract gedekte gevolgschade aan andere verzekerde goederen, tenzij het om breuk, defect of panne van machines en elektronische apparatuur gaat, 5. ontbinding, verandering van smaak, kleur, textuur of appretuur, 6. ontwerp- en fabricagefouten en -gebreken, gebruik van gebrekkige materialen, eigen gebrek ; 7

Als kosten voor de wedersamenstelling van gegevens en programma's zijn gedekt, de kosten die de verzekerde moet dragen tijdens de normale bedrijfsuren van de onderneming : a) om de gegevens en programma's die zich bevonden op de verzekerde vernielde of beschadigde elektronische apparatuur en/of media te kopiëren op nieuwe media, met inbegrip van : • de lonen van het vast of tijdelijk. Dit betreft onder andere tegoeden die gedekt worden door het deposito-garantiestelsel. Bail-in. De BRRD en de mogelijkheid tot bail-in betekenen dat er een nieuwe situatie is ontstaan. Voorheen liep een crediteur van een bank, bijvoorbeeld een belegger in ongedekte bankobligaties,. De arbeidsongevallenverzekering is bedoeld om alle werknemers te beschermen tegen de gevolgen van mogelijke ongevallen tijdens hun werk of op de weg van en naar het werk. De verzekering dekt ook tijdelijke werkkrachten, artiesten, medewerkers met een leercontract (bv. in beschutte werkplaatsen), studenten tijdens een opleidingsstage enz

Verzekeraars ontvangen nog steeds vragen van klanten, media en andere partijen over het coronavirus. De belangrijkste vragen hierover zetten wij op een rij. Staat jouw corona-gerelateerde verzekeringsvraag er niet bij?. Werk je bij een verzekeraar? Kijk nog even bij Coronavirus: informatie voor verzekeraars en bij de besluiten die het Beleidskernteam heeft genomen Mocht je schade veroorzaken aan een ander, dan wordt deze schade in de meeste gevallen gedekt door je verzekeraar. Gaat jouw cabrio, camper of motor deze winter de stalling in om er pas volgend voorjaar weer uit te komen? Dan is het mogelijk je voertuig te schorsen bij de RDW en de verzekering tijdelijk stop te zetten

Als bij een transactie buitenlandse kredietverzekeraars betrokken zijn die een hoger gedekt percentage aanbieden, en de Nederlandse exporteur dreigt door een lager dekkingspercentage de order te verliezen of in omvang beperkt te worden, dan is de Staat bereid het dekkingspercentage voor politieke risicos te verhogen tot 98% Het leven zit vol risico's. De meeste tegenslagen die ons treffen, zoals een lekke band, een verkoudheid of een verloren tientje overleven we gelukkig moeiteloos. Maar meer serieuze rampen proberen we uit alle macht te ontlopen. Dat lukt nooit helemaal, maar we kunnen tenminste proberen ons tegen de gevolgen te verzekeren De naderende (harde) Brexit roept vragen op bij verzekeraars, zakelijke klanten en het publiek. Via de themapagina Brexit wil het Verbond hierop antwoord geven: welke voorbereidingen verzekeraars kunnen treffen, hoe zij hun verzekeringszaken moeten regelen na de Brexit en hoe het staat met de dienstverlening van verzekeraars Doordat inkomsten dalen zijn de vaste uitgaven onvoldoende gedekt waardoor veel Scoutinggroepen en Scoutingkampeerterreinen financieel in zwaar weer dreigen te komen. Oproep aan overheid. Scoutinggroepen spelen, zeker nu, een belangrijke rol in de lokale gemeenschap Door ziekte, een ongeval of acute vergiftig kan uw kapitaal in gevaar komen. Daarvoor is de veeverzekering, deze verzekering vergoedt de financiële schade aan uw veestapel. Tevens zijn dierenartskosten en vrachtkosten (mits betrekking hebbend op getroffen dieren en ter beperking van onder de verzekering gedekte schade) meeverzekerd

Verplichte Arbeidsongevallenverzekering Secure

Raiffeisen Ems-Vechte bood vorige week op de LIV in Hardenberg een (pluim)veeverzekering aan. In Emsland is 95% van de leghennen en pluimveebedrijven, en zijn zeugenbedrijven grotendeels verzekerd tegen onder meer dierziekten Risicos afgedekt voor komst ebolapatiënt. Alle mogelijke besmettingsrisico's van de komst van een buitenlandse ebolapatiënt naar Nederland zijn afgedekt Reizen en het coronavirus, dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. De uitbraak eind 2019 maakt veel reizigers onzeker. Zeker als je al een reis hebt geboekt naar een bestemming waar al corona is uitgebroken, is het raadzaam het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken goed te volgen Schade als gevolg van een aanrijding of ongeval tijdens het vervoer van het mobiele object is niet gedekt; Op basis van uw aanvraag beoordelen wij of u de verzekering kunt afsluiten. Het kan zijn dat we u tegen aangepaste voorwaarden willen verzekeren

 • Klimop snoeien giftig.
 • USAR hond.
 • Refurbished iMac 2017.
 • Gratis vaarrouteplanner.
 • Aanhangwagen kessenich.
 • Scimitar Blueprint warframe.
 • Weerstand hout.
 • Primaire cortex.
 • Aantal inwoners Polsbroek.
 • IPL ervaringen.
 • Mobil 5W30 ESP.
 • Angststoornis DSM 5.
 • Free stock icons.
 • Calorieën pasta bolognese.
 • Pitbike 125cc straatlegaal.
 • Keizer vlinder.
 • Simpele kippensoep.
 • Kruidje roer me niet kweken.
 • Adres Erasmus parkeergarage Rotterdam.
 • Samenvatting Frans.
 • OPUS kleding.
 • Italiaanse Alpen fietsen.
 • Heilig Avondmaal in coronatijd.
 • Vechtsport Venlo.
 • Wandeltocht Laren.
 • Muziek onder filmpje zetten app gratis.
 • Rose Bischoff UMCG.
 • Aha 30% bha 2% peeling solution.
 • Samenwonen en zorgtoeslag.
 • Hoeveel weegt een olifant.
 • Made in Kempen.
 • Superman wiki.
 • Slaapcyclus baby.
 • Doelgroep reclassering.
 • 49 inch tv.
 • Video Black Hole Sun.
 • Jordan Flight Origin 4 grijs.
 • NoSun Zweden.
 • Auto kleien met water.
 • Luchtverwarming ervaringen.
 • Uitvalsbasis Zwarte Woud.