Home

Fodpersonen met een handicap

Nieuws - DG Personen met een handicap

Personen die een aanvraag indienen bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid voor een tegemoetkoming aan personen met een handicap, een parkeerkaart, moeten ook medische informatie aanleveren zodat de FOD de handicap kan beoordelen DG Personen met een handicap - DG Personnes handicapées - GD Personen mit Behinderung. Directie-generaal Personen met een handicap; Direction générale Personnes handicapées; Generaldirektion Personen mit Behinderung; Nederlands | Français | Deutsc Raadpleeg online je dossier bij de DG Personen met een handicap. Handleiding 'My Handicap' Hoe dien ik een aanvraag in en volg ik mijn dossier op? Volmacht verstrekken. Hoe kan je aan iemand vragen om in jouw plaats een aanvraag in te dienen? Mijn persoonlijke situatie verandert Personen met een handicap omvat personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving

DG Personen met een handicap - DG Personnes handicapées

De federale overheid kent financiële tegemoetkomingen toe aan personen met een handicap die niet over voldoende inkomsten beschikken om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Deze tegemoetkomingen zijn: de inkomensvervangende tegemoetkoming. de integratietegemoetkoming Een pagina met een aantal tools en tips die zorgaanbieders, persoonlijke assistenten, mantelzorgers en het ruimere netwerk van personen met een handicap kunnen helpen om met de gevolgen van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus om te gaan FOD Sociale Zaken - Personen met een handicap - Dienst Attesten; FOD Sociale Zaken - Personen met een handicap - Dienst Attesten - openingsuren en adressen. Contactgegevens. 0800 987 99 gratis nummer 02 507 87 99 vanuit het buitenland, betalend nummer. een algemeen attest van verhoogde kinderbijslag. Een kopie van de identiteitskaart van de persoon met een handicap (indien meerderjarig). Een recente pasfoto van de persoon met een handicap. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier. Je vindt de brochure met aanvraagformulier onderaan deze pagina

Debat over het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. 19 december 2019, debat - De Kamer debatteert met minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoering van het VN-gehandicaptenverdrag Personen met een handicap die jaren van procedures achter de rug hebben, met 'inschaling van zorgzwaarte en zorgnood', opmaken van een 'ondersteuningsplan', toekenning van een persoonsvolgend budget zonder dat er effectief een budget ter beschikking wordt gesteld — dreigen nu te moeten vaststellen dat het allemaal maar voor te lachen was, en dat zij toch geen aanspraak mogen maken op een. Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft u het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. Dez Tegenover ruim een derde van de personen zonder handicap. 19% van de personen met een handicap heeft een inkomen onder de armoededrempel. Bij mensen zonder een handicap ligt dat op 8%. Het aantal personen met een handicap in een huishouden dat moeilijk rondkomt steeg van 19% in 2006 naar 23% in 2014. Bij personen zonder handicap bleef dit 9% Het zorgbudget voor mensen met een handicap:. heet ook het basisondersteuningsbudget.; bedraagt 300 euro per maand (een vast bedrag).; is voor mensen met een erkende handicap die aan bepaalde voorwaarden voldoen.; krijg je automatisch als je tot een van de groepen voor het zorgbudget behoort, je moet het niet aanvragen. Doe je een beroep op niet-rechtstreeks toegankelijke hulp en.

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap Met een parkeerkaart voor gehandicapten kan je op een aantal voorbehouden parkeerplaatsen parkeren. Er is geen beperking van de parkeerduur, ook niet op de niet-voorbehouden plaatsen, op voorwaarde dat de parkeerkaart correct voorligt. Bij gebruik van kopijen wordt de politie verwittigd Het persoonsvolgend budget (PVB) is een jaarlijks gepersonaliseerd budget dat dient om uw extra ondersteuningsnoden te betalen. Het PVB kan variëren van 10.000 tot meer dan 50.000 euro. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw noden en vragen. Met het budget kunt u zorg, ondersteuning en assistenti Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) gaat de daling van de zogenaamde persoonsvolgende budgetten voor personen met een handicap beperken. Dat schrijven de Mediahuis-kranten. Dit onderwerp bevat stapsgewijze instructies en aanbevolen procedures om uw PowerPoint-presentaties toegankelijk te maken voor personen met een handicap. Wanneer uw dia's toegankelijk zijn, ontgrendelt u de inhoud naar iedereen en kunnen personen met een verschillendere vaardigheid uw dia's lezen en gebruiken

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) gaat de daling van de persoonsvolgende budgetten voor personen met een handicap beperken. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Belang. De Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (SAPH) telt zowel Gentse verenigingen en instellingen voor personen met een handicap als individuele, onafhankelijke leden. De SAPH brengt op vraag en spontaan advies uit, signaleert knelpunten en stelt oplossingen voor in verband met alle thema's of acties van de Stad Gent die personen met een handicap of chronische ziekte aanbelangen

Als u een handicap heeft door ziekte, een ongeval of een aangeboren letsel is het soms moeilijk om een voertuig te besturen . U kunt dan aanpassingen laten doorvoeren in het voertuig, zodat u het voertuig toch probleemloos kunt besturen. Het CARA kan voor u nagaan op welke manier u uw voertuig kunt aanpassen. Als u een voertuig aanpast, krijgt u een rijbewijs met beperking en mag u alleen maar. Technische ondersteuning voor klanten met een handicap. Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk Een parkeerkaart voor personen met een handicap wordt afgeleverd door de Federale Overheid. De kaart is strikt persoonlijk en kan dus enkel gebruikt worden indien de houder van de kaart door het geparkeerde voertuig vervoerd wordt of wanneer hij dit voertuig zelf bestuurt Personen met een handicap. Hulp aan huis; Minder Mobielen Centrale; Parkeerkaart voor personen met een handicap; Tegemoetkomingen en voordelen. Inkomensvervangende tegemoetkoming; Integratietegemoetkoming 2; Integratietegemoetkoming; Korting gas en elektriciteit; Mantelzorgtoelage; Sociaal telefoontarief; Vlaamse zorgverzekering; Vrije tijd en.

Mijn dossier - DG Personen met een handicap

 1. De fiscale voordelen, voor een persoon met een handicap, omvatten: een verlaagd btw-tarief bij de aankoop van een nieuwe wagen, onderdelen ervan, herstellingswerken en onderhoud: 6 % in plaats van 21 %; een vrijstelling op de verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling; Deze voordelen gelden niet voor alle personen met een handicap
 2. gen. Als persoon met een handicap heb je misschien recht op een tegemoetko
 3. Andere bekende mensen met een beperking in de showbizz. Robin Williams, komediant en acteur, kreeg de diagnose ADHD als kind en bipolaire stoornis als volwassene. Voor zijn dood kreeg hij daarbovenop ook nog Parkinson. Christopher Reeve, bijna één met zijn Superman rol, liep een dwarslaesie op tijdens het paardrijden

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) werd opgericht op 1 april 2006 en verving het Vlaams Fonds (van Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap of afgekort tot VlaFo), dat op zijn beurt een afsplitsing was van de toen nog nationale rijksdienst voor de sociale reclassering van de mindervaliden.Het is een Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA. Een attest voor een kind met een handicap geldt tot uw kind 21 jaar oud is. Vanaf dan moet u een nieuw attest aanvragen, namelijk een attest voor een persoon met een handicap. Als u een attest van de FOD Sociale Zekerheid ontvangt met terugwerkende kracht, dan kunt u via een bezwaar de vermindering nog aanvragen tot 5 jaar terug, te rekenen vanaf het jaar van het bezwaar Naar aanleiding van de wens van het parlement om de regelgeving aan te passen aan het voornoemde Verdrag, bracht de NHRPH een tweede advies uit, waarin werd gewezen op het belang van het respect voor de zelfstandigheid van personen met een handicap in alle beslissingsprocessen en de noodzaak om personen met een handicap in de maatschappij vanuit een inclusief perspectief te bekijken

Video: Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Sinds de persoonsvolgende financiering werd ingevoerd, staan personen met een handicap en hun gezin meer dan ooit centraal in het beleid. Zij kunnen zelf bepalen waar en hoe ze hun ondersteuning organiseren. Dat ze die keuze kunnen maken, versterkt en versnelt heel wat maatschappelijke veranderingen. Het reflectiedocument 'Op weg naar volwaardige participatie van personen met een handicap. 'Massaal gesjoemel met parkeerkaarten mindervaliden' (Het Laatste Nieuws); 'Belevingsoord voor mindervaliden mikt op 1.000 bezoekers per dag' (De Morgen); 'Stad vraagt aandacht voor mindervaliden' (De Standaard); Dit zijn enkele krantenkoppen van de voorbije dagen! Het is goed dat mensen met een handicap regelmatig in het nieuws komen Dat is een systeem dat zo is ingericht dat alle kinderen aan het onderwijs kunnen deelnemen. Dan bestaan er dus geen aparte scholen voor kinderen met een beperking. In Nederland hebben we sinds 2014 de Wet passend onderwijs. Die moet ervoor zorgen dat leerlingen met een beperking zo veel mogelijk naar een 'gewone' school gaan Veel jongeren met een licht verstandelijke beperking vinden het moeilijk om een sociaal leven op te bouwen. Om eenzaamheid tegen te gaan schept [Buddies] duurzame, gelijkwaardige vriendschappen tussen jongeren mét en zónder licht verstandelijke beperking Een hulpmiddel voor personen met een handicap, ook wel assistieve technologie (AT) of ondersteunende technologie genoemd, is een voorziening ter ondersteuning van personen met een beperking wegens een functiestoornis of hoge leeftijd.. Met deze hulpmiddelen kan een beperking geheel of ten dele gecompenseerd worden. De beperkingen kunnen van motorische, zintuiglijke, cognitieve, emotionele of.

Naast een gamma aan diensten en voordelen in het kader van thuiszorg, hebben diverse instanties ook tegemoetkomingen voor personen met een handicap Doel van het VN-verdrag handicap is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. Grondbeginselen in het verdrag zijn toegankelijkheid, persoonlijke autonomie en volledige participatie. Het is belangrijk dat de overheid bij het maken van beleid en wetgeving rekening houdt met deze grondbeginselen Op woensdag 3 februari 2021 werd België door het Europees Comité voor sociale rechten veroordeeld voor zijn gebrek aan inspanningen om leerlingen met een matige tot ernstige verstandelijke handicap op te nemen in het gewone onderwijs.Dit betreft in de eerste plaats de Federatie Wallonië-Brussel, maar ook het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Commission Communautaire.

Personen met een handicap - Werkgelegenheid, sociale zaken

 1. g Handicap en artikel 1 KB van 17 juli 2006), dan volstaat het dat je bent ingeschreven in het vreemdelingenregister. De FOD Sociale Zekerheid aanvaardt een inschrijving in het wachtregister niet
 2. Meer oplossingen voor personen met een cognitieve handicap KOC - Kenniscentrum Hulpmiddelen - Zenithgebouw - Koning Albert II-laan 37 - 1030 Brussel - 02 249 34 44 - koc@vaph.be Sitemap Over ons Hulpmiddelenadvie
 3. Een handicap betekent vaak extra kosten en verlies aan inkomen. Enkele maatregelen helpen personen met een handicap financieel
 4. VFG zet zich in voor personen met een handicap, chronisch zieken en hun netwerk. Wij verenigen, versterken, informeren en leiden gericht toe naar andere dienstverleners. Missie. We willen dat personen met een handicap volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij, en dat op álle vlakken.. VFG wil ervoor zorgen dat personen met een handicap (en hun netwerk) sterk in hun schoenen staan

Alle rechten uit het kinderrechtenverdrag gelden onverkort ook voor alle kinderen met een handicap. Verdrag voor Personen met een Handicap. Er bestaat ook een speciaal Verdrag voor Personen met een Handicap. Dat is ook een verdrag van de Verenigde Naties. Nederland is daar sinds op 14 juli 2016 partij bij. Kijk hier voor de tekst van dit verdrag Een aanpassing is een concrete maatregel, van materiële of immateriële aard, die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de participatie van een persoon met een functiebeperking neutraliseert. Een redelijke aanpassing is een aanpassing die geen disproportionele belasting voor de hogeschool of universiteit betekent. Naar bove Ook verschillende beleidsactoren werken aan een betere integratie van mensen met een handicap op de arbeidsmarkt. 'Voorgestelde acties mogen geen dode letter blijven.' Zo stelde de Commissie Diversiteit van de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen, een actielijst arbeidsbeperking 2020 op. Die bevat zeventig acties die de werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidsbeperking verhogen Op de button staat enkel de datum: gemakkelijk herkenbaar en mysterieus genoeg om vragen op te roepen en een gesprek te beginnen. Als iemand vraagt: Wat is dat eigenlijk, die 3 december?, dan is het opzet al deels geslaagd: Dat is de internationale dag van de personen met een handicap Er is geen aantoonbaar rechtlijnig verband tussen een handicap en de levensverwachtingen. Voor iedere persoon met een handicap ligt dit anders en er dient dus een individuele inschatting te gebeuren. 2) Artsen mogen niet los van de betrokken persoon met een handicap (en contextfiguren) een oordeel uitspreken over de kwaliteit van bestaan

Word gratis lid van de Liberale Vereniging van Personen met een Handicap.. ontvang 4 maal per jaar ons ledenblad; kom naar de activiteiten van plaatselijke afdelingen; maak gebruik van onze diensten; blijf op de hoogte van alle publicatie Personen met een handicap die geen recht hebben op federale tegemoetkomingen kunnen vragen om hun handicap te laten evalueren. Taxicheques. Personen met een handicap kunnen van de stad taxicheques krijgen voor een verminderde prijs. Parkeerkaart Het tijdschrift NTZ publiceert resultaten van wetenschappelijk en praktijkonderzoek over mensen met verstandelijke beperkingen in het algemeen. Onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan effectieve zorg (evidence based). Juist voor mensen met EMB is het belangrijk dat er onderzoek komt naar de effectiviteit van methodieken Dit onderwerp bevat stapsgewijze instructies en aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van uw Microsoft Stream Video's voor personen met een handicap. Wanneer uw Video's toegankelijk zijn, ontgrendelt u de inhoud naar iedereen en kunnen personen met een verschillendere vaardigheid uw Video's gebruiken en gebruiken Kinderen uit groep 8 van basisschool Weidevogels uit Purmerend gaan een keer per week langs bij mensen met een beperking. Ze spelen samen of doen leuke spell..

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerplaats voor personen met een handicap Persoonsvolgend budget voor personen met een handicap. Z Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood Zorgwonen. D Dokter van wacht. H Hulpmiddelen voor thuis. N Nieuw voor personen met een handicap. Blankman, C.; Vermariën, K. / Conformiteit van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en het EVRM met de huidige en voorgestelde wetgeving inzake vertegenwoordiging van wilsonbekwame personen in Nederland.Amsterdam : VU, 2015. 90 p Op basis van de ministeriële omzendbrieven betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor personen met een handicap (03/04/2001 (B.S. 05/05/2001) - 25/04/2003 (B.S. 25/04/2003)), gelden de volgende voorwaarden voor het indienen van een aanvraag tot het voorbehouden van een parkeerplaats voor mindervalide personen (MVP) in de nabijheid van de woning of van de werkplaats op het. De komende dagen vinden bijna 20.000 meerderjarigen met een handicap een brief in hun bus van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), met daarin concrete informatie over de aanpassingen die er in de komende jaren aan hun budget zullen gebeuren. Zo'n 10.000 mensen zien hun budget dalen en ongeveer 9.000 mensen zien hun budget stijgen

VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

De Eerste Kamer heeft dinsdag 12 april 2016 met staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gedebatteerd over de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Het VN-verdrag bestaat uit een opsomming van bestaande rechten van personen met een handicap met een nadere uitwerking van die rechten en omvat tevens de verplichting dat verdragsstaten. Personen met een handicap kunnen taxicheques kopen. Ook minderjarige personen met een handicap komen in aanmerking Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kunt u parkeren op voorbehouden plaatsen (Verkeersbord P pictogram dat een persoon met een handicap in een rolstoel voorstelt). De kosteloosheid van de parkeerplaatsen hangt af van de gemeenten: het is raadzaam om bij hen of bij de parkingbeheerder (als het om een private parking gaat) informatie in te winnen om de geldende regels te kennen Een aantal veel gestelde vragen en een handleiding vind je op de website van de DG Personen met een handicap. Ontwikkeling van het project . Op 3 oktober 2013 bracht de DG Personen met een handicap 250 personen met een handicap, ambtenaren en professionelen uit de sector samen tijdens het evenement Touché! te Brussel Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) gaat de daling van de zogenaamde persoonsvolgende budgetten voor personen met een handicap beperken. Dat schrijven de Mediahuis-kranten dinsdag. In 2017 voerde Vlaanderen een persoonsvolgend budget in voor wie een handicap heeft, waardoor het geld niet.

Financiële en fiscale tegemoetkomingen voor personen met

Bent u door een handicap of beperking minder mobiel? Dan parkeert u uw auto graag zo dicht mogelijk bij uw woning of bestemming. Als u voldoet aan de voorwaarden, kan u dichtbij uw werk of woning een parkeerplaats voor personen met een handicap laten markeren. U kan daar dan met uw parkeerkaart voor personen met een handicap parkeren Dit onderwerp bevat stapsgewijze instructies en aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van uw e-mailberichten voor personen met een handicap. Wanneer uw e-mailberichten toegankelijk zijn, ontgrendelt u de inhoud naar iedereen en kunnen personen met een verschillendere vaardigheid uw berichten lezen en ermee werken Alle artikels over het onderwerp handicap op Knack.be. Het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap vindt dat België op een aantal gebieden niet goed scoort Als je door een handicap of aandoening niet mobiel bent, wil je uiteraard je auto zo dicht mogelijk bij je woning of bestemming parkeren. Hiervoor kan je een parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen. De aangevraagde parkeerplaats is een gunst en geen recht. De parkeerplaats is geen persoonlijk bezit

Persoonlijke gegevens - DG Personen met een handicap

Heb je een handicap, dan krijg je een gratis Buzzy Pazz of Omnipas als je in het Vlaams Gewest woont en: ingeschreven bent bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH); een tegemoetkoming krijgt van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FODSZ) (Dit geldt niet voor kinderen die door de FOD erkend zijn als persoon met een handicap en een Bijkomende Kinderbijslag krijgen. Om de tegemoetkoming te krijgen moet u eerst op My Handicap een online aanvraag indienen. De aanvraag bestaat uit een vragenlijst. U kunt zich aanmelden met uw eID, een beveiligingscode of de app itsme. De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop u recht hebt Een tegemoetkoming voor personen met een handicap die tussen 21 en 65 jaar zijn. Parkeerkaart voor personen met een handicap. Een blauwe kaart voor personen met een beperkte fysieke mobiliteit. Premie voor nutsvoorzieningen. Een premie van 100 euro voor Genkenaren die aan de voorwaarden voldoen Wanneer komt u in aanmerking voor een parkeerkaart? De parkeerkaart voor personen met een handicap wordt uitgereikt door de federale overheid. Alle informatie over de voorwaarden voor de parkeerkaart vindt u op de website van handicap Belgium.. Hebt u nog geen dossier bij Handicap Belgium dan kan u zelf een aanvraagformulier indienen door in te loggen met de elektronische identiteitskaart op.

VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

FOD Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een handicap. Vias institute. GOCA - Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewij In Nederland hebben 2 miljoen mensen een beperking. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben psychische problemen, een lichamelijke of verstandelijke beperking. Mensen met een beperking hebben het recht om gewoon mee te doen in de samenleving. Het programma Onbeperkt meedoen! en het VN-verdrag handicap helpen daarbij Het VN-Verdrag is een internationaal verdrag, door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen op 13 december 2006, waarin in 26 artikelen alle primaire rechten van personen met een handicap, man, vrouw of kind, zijn vastgelegd met als doel het volledig genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden

Een handicap kan ook gevolgen hebben voor de mobiliteit. Mobiliteit onder lichamelijk gehandicapten is een belangrijke kwestie. Mobiliteit is namelijk niet alleen te zien in het licht van transport: het gaan van punt A naar punt B. Voor mensen met een lichamelijke beperking is het ook een vorm van zelfstandigheid en vrijheid Mensen met een (stoornis)ziekte in het bewegen. De spieren die doen niet wat jij wilt. De spieren zijn heel, strak en stroef, niet ontspannen en armen en benen zwaaien wat rond. Ze luisteren niet naar jou. Dat noemen we spastisch. Je armen en benen doen hun eigen ding. Zintuiglijk gehandicapten Mensen met een stoornis in het zien, horen en/of spreken Voor betere spelers is de buffer kleiner. De buffer in een 18-holesronde voor een speler met een handicap onder de 4,5 is 35 tot 36 punten. Als een speler in deze groep op 18 holes 34 stablefordpunten scoort, dan gaat zijn handicap omhoog. Potentieel. Hoe kan het dat we zo vaak niet in de buffer spelen met een handicap in het bevolkings- of in het vreem-delingenregister is ingeschreven. Sommige gemeen-tebesturen geven deze bevoegdheid door aan het OCMW. De aanvraag gebeurt volledig elektronisch. Formulier 3 + 4 (medisch geheim) Laten invullen door uw huisarts of een andere arts. Opsturen naar FOD, Directie-generaal Personen met een Handicap

Personen met een beperking kunnen een beroep doen op seksuele dienstverlening vanaf de leeftijd van 18 jaar. In Vlaanderen en Brussel kan je hiervoor terecht bij Aditi vzw . Aditi is een organisatie die advies en begeleiding biedt aan personen met een beperking en ouderen die zoeken naar intimiteits- en seksbeleving en die hiervoor ondersteuning nodig hebben BrAP is hét informatiepunt in Brussel voor alle personen met een handicap. Je kan ons met je vragen mailen of bellen

Besluit algemene toegankelijkheid voor personen met een

Tot eind 2016 werd de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) toegekend door de DG Personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid), onafhankelijk van je regio. Sinds januari 2021 is deze tegemoetkoming volledig de bevoegdheid van de regio's Het voorstel omvat wijzigingen van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) en van de Kieswet en dient ter uitvoering van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, nr. 169) Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds bundelen sinds april 2018 hun krachten. Onder de vlag van HandicapNL vechten ze samen verder voor een samenleving waarin mensen met een handicap net als iedereen gelijke kansen en rechten hebben Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kan je parkeren op voorbehouden plaatsen. Dat geldt zowel voor chauffeurs als voor passagiers met een handicap. Zowel volwassenen als kinderen kunnen recht hebben op een parkeerkaart. De kaart is persoonlijk en mag niet gebruikt worden als je niet zelf in het voertuig zit Welkom op het water is een nationale promotiecampagne powered by HISWA. Het doel: zoveel mogelijk mensen enthousiast maken voor de watersport. Want: watersporten geeft je een ander perspectief. Uitwaaien met een kite op zee, sloepvaren door de prachtige grachten, zeilen op de Nederlandse meren of misschien wel varen op een rib over de rivieren

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking werken in een opleidingsbedrijf. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant. Volgens het schaduwrapport is de werkloosheid gestegen, heeft de Participatiewet niet gewerkt en nam het aantal mensen met een beperking dat in armoede leeft tussen 2012 en 2016 toe tot 24,6 procent. Mensen met een beperking zouden nog steeds moeizaam toegang krijgen. De opvolging van de wetgeving over de tegemoetkomingen voor personen met een handicap is de kerntaak van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH). Telkens wanneer de wetgeving over de tegemoetkomingsstelsels gewijzigd wordt, brengt de NHRPH daarover advies uit bij de Staatssecretaris HandicapNL is de nieuwe naam van Fonds verstandelijk gehandicapten en het Revalidatiefonds. HandicapNL maakt mensen met een beperking sterker in de samenleving én daagt de maatschappij uit hen eerlijke kansen te bieden In 2020 investeert de Vlaamse Regering 40 miljoen euro extra om meer mensen met een handicap te ondersteunen. Het grootste deel van die middelen wordt ingezet voor bijkomende persoonsvolgende budgetten en persoonlijke-assistentiebudgetten Sommige personen met een handicap hebben geen recht op de tegemoetkomingen van de Federale Overheidsdienst. Toch kunnen zij vragen om hun handicap te laten evalueren om zo te kunnen genieten van sociale en fiscale voordelen

De Directie-generaal Personen met een handicap staat in voor tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Deze tegemoetkomingen maken deel uit van de sociale bijstand in België. In tegenstelling tot de sociale zekerheid, die gefinancierd wordt met bijdragen van werknemers en werkgevers, is de sociale bijstand een residuair stelsel dat rechtstreeks gefinancierd wordt vanuit de algemene. Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft u het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals de ingang van een complex of. Blankman, C.; Vermariën, K. / Conformiteit van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en het EVRM met de huidige en voorgestelde wetgeving inzake vertegenwoordiging van wilsonbekwame personen in Nederland.Amsterdam : VU, 2015. 90 p

 • Zalm mi cuit sous vide.
 • Hhvm Berlaar.
 • Mandala zomer.
 • Vinyl vloer leggen op beton.
 • Conjunctiva sclera.
 • Slaapkamer steigerhout.
 • Hoe lang duurt spijsverteren baby.
 • Marantec afstandsbediening handleiding.
 • Campagneplan voorbeeld.
 • Haardhout opbergen binnen.
 • Shea Moisture haartype.
 • Agricamping La Villa Zoover.
 • Kleding hondengeleider.
 • Beste reisboeken 2019.
 • Rijbewijs rubriek 12.
 • Scooter gestolen RDW.
 • Call of Duty Mac.
 • Assassin's Creed Unity Review.
 • Japanse zeemacht.
 • Growshop Hoogvliet.
 • Wespen zweden.
 • Theïsme betekenis.
 • Samsung smart camera app download for pc.
 • Kamfer vaseline.
 • 24 volt dynamo aansluitschema.
 • Goedkope stootrand boot.
 • Geboortefotografie Limburg.
 • Goedkoop chiptuning.
 • Platina of iridium bougie.
 • Cirrus wolk.
 • Yaught boot te koop.
 • Affectatie.
 • Aanrechtsubsidie berekenen.
 • Radiotherapeutisch laborant Engels.
 • Zwarte puntjes in mond.
 • Wat betekent p v in paspoort.
 • Ivan de Verschrikkelijke Netflix.
 • Saldodipje te laat betalen.
 • Roku TV Nederland.
 • Patent betekenis Van Dale.
 • Poppenkleertjes handgemaakt.