Home

Succescriteria basisonderwijs

12-jul-2020 - Bekijk het bord Succes criteria van Sascha van Lieshout op Pinterest. Bekijk meer ideeën over succes, succescriteria, groep 8 klaslokaal Een leerdoel behalen vraagt om kwaliteitsindicatoren die inzicht geven of een leerling het leerdoel heeft behaald. Dat noem je succescriteria. Om de vraag te kunnen beantwoorden wat goede succescriteria zijn, is het van belang om te weten waar we het precies over hebben. Hieronder lees je kort wat succescriteria inhouden Succescriteria: Die zijn een uitsplitsing van het leerdoel. Ze helpen om de voortgang te monitoren en geven de mogelijkheid voor zelf-assessment. Excellentie ontwikkelen: Laat meerdere goede voorbeelden zien, analyseer en bespreek die met de kinderen. Zo krijgen ze inzicht in wat onder kwaliteit wordt verstaan

Dit kan met grote projecten, maar ook bij een bladzijde uit het rekenboek. De vraag maar, mag . dan ook kun je terugkoppelen aan dat kind of aan de groep. De succescriteria geven het doorslaggevende antwoord. Wel zo duidelijk. basisonderwijs, basisschool, buitenland Leren zichtbaar maken 9 Overtuiging 1. Wij zijn ervan overtuigd dat onze fundamentele taak is het e˜ect van onze manier van lesgeven te evalueren aan de hand van het leren en de vorderingen van de leerlingen Lesopzet Opstellen leerdoelen en succescriteria 'Een goede alinea' door middel van het schrijven van een brief aan een groep-8-leerling Leerjaar: 2hv Leerdoelen voor deze les: Leerling analyseert, begrijpt en formuleert welke succescriteria belangrijk zijn bij het schrijven van een goede alinea in een brie

30+ ideeën over Succes criteria succes, succescriteria

 1. Bijvoorbeeld over de leerdoelen en succescriteria. Er zijn vijf belangrijke elementen als het gaat om leerdoelen en succescriteria: uitdaging, betrokkenheid, vertrouwen, hoge verwachtingen en conceptueel begrip. Het starten van de les In het klaslokaal is vooral de leerkracht aan het woord
 2. Kwaliteitskaart over de rol van doelen. Toegespitst op de rol die doelen kunnen hebben om leerlingen actief en betrokken te laten leren
 3. Downloads. LET OP: Het is voor de intakeformulieren van belang dat je de laatste versie van Adobe Acrobat Reader DC op je computer hebt staan. Houd daarom de updates bij of vraag de systeembeheerder dit te doen, wanneer je dit zelf niet kan/mag. Is Adobe op jouw pc niet bijgewerkt, dan worden wijzigingen in de opgeslagen download niet bewaard
 4. 3 Succescriteria bepalen en communiceren met de leerlingen 4 Differentiëren: (h)erkennen van verschillen 5 Feedback geven 6 Evalueren (feed forward) De 'meetlat opbrengstgericht werken in de klas' (KPC Groep, 2013) is een instrument waarbij enkele suggesties per stap zijn aangegeven
 5. Het bespreken van leerdoelen en succescriteria met leerlingen en daarbij leerlingen de ruimte geven om keuzes te maken draagt bij aan hogere resultaten. Een leerling leert pas wanneer hij weet wat hij aan het leren is (doel) en weet wanneer hij het doel bereikt heeft (succescriteria)
 6. Vernieuwenderwijs. Vernieuwenderwijs is een platform van, voor en door docenten die interesse hebben in onderwijsinnovatie. We plaatsen artikelen, video's en tips om te inspireren om te innoveren

Didactisch Coachen: checklist voor het basisonderwijs Inleiding Een beeldcoach filmt een aantal leraren op een leerplein. Toevallig komen twee leraren tijdens dat filmen opeenvolgend bij dezelfde leerling en geven de leerling ook beiden positieve feedback: goed gedaan! en mooi werk Voor je ligt een verkorte samenvatting van een literatuuronderzoek naar effectief begrijpend leesonderwijs in het basisonderwijs. De bevindingen uit tal van meta-analyses en onderzoeken sluiten niet aan bij de praktijk zoals ik deze op vele scholen heb waargenomen

succescriteria waaraan leerlingen moeten voldoen? Het tweede onderdeel geeft duidelijk aan op welk aspect/onderwerp (inhoud) het leerdoel betrekking heeft. Het leerdoel duidt verder het beheersingsniveau aan (norm), dat de leerling moet laten zien, of beschrijft de criteria die gelden bij het bepalen van een voldoende uitvoering, als ee Wij zijn voor veel scholen en besturen de partner op het gebied van leerlingondersteuning, schoolontwikkeling en management & organisatie. Onze dienstverlening en de organisatie zijn continu in ontwikkeling om ook uw school op de best passende wijzen en tegen concurrerende prijzen te ondersteunen het basisonderwijs: hoe geef je dat vorm? Workshop Online Festival Formatief Evalueren 4 november 2020. Hier komt de pay-off van SLO Even voorstellen Anne-Christien Tammes leerplanontwikkelaar/ vakexpert Nederlands po succescriteria en het werk dat de kinderen hebben laten zien - Benoem succescriteria om resultaat te halen Als duidelijk is wat het lesdoel is en wanneer dat met succes gehaald is, gaan leerlingen vaak gemotiveerder aan de slag. Wanneer leerlingen kansen krijgen om te laten zien wat ze kunnen en door hen te leren zelf (of samen) hun fouten op te sporen, gaan z Oeps, niet in de roos. De pagina die je bezoekt, is niet of niet meer beschikbaar. Wel hebben we andere waardevolle informatie die je kunt vinden via het menu of de zoekfunctie bovenin

Film gemaakt over computergestuurd interventieprogramma Bouw! op basisschool de Bundertjes. IB'er Susanne Verbakel, leerling en juf vertellen over de positie.. Zichtbaar lerende leerlingen kunnen 3 vragen beantwoorden: Waar ga ik heen? Waar sta ik nu? Wat is mijn volgende stap? Daarvoor hebben leerlingen nodig: doelen, succescriteria, metacognitieve. Po, vo of mbo Basisonderwijs Het rekenonderwijs van de toekomst. Het rekenonderwijs van de toekomst. H. Lees verder. Natasja van Boxel. 24 januari 2019. 0. Formuleer succescriteria en sluit elke les af met een reflectie op het doel VAN DE LERAAR BASISONDERWIJS PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Open Universiteit op gezag van de rector magnificus prof. mr. A. Oskamp ten overstaan van een door het College voor Promoties ingestelde commissie in het openbaar te verdedigen op vrijdag 12 oktober 2012 te Heerlen om 13:30 uur doo

VERDIEPING evaluatiewijzer De Verdieping is geschikt voor gevorderde coaches en wordt ingezet om de hoofditems uit de startset meer in detail te kunnen evalueren. Daarom is het niveau Beginner niet in deze rubric opgenomen. In deze evaluatiewijzer is niet alles ingevuld. Alleen de hoofdindicatoren uit de startset en de streefdoelen 'Op niveau Checklist Vaardigheden - Samenwerken kan worden ingevuld om beter zicht te krijgen op de vaardigheden van een leerling tijdens samenwerkingsprocessen 4-feb-2019 - Deze pin is ontdekt door Rianne Stoker. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest Creëer met deze download een formatieve mindset; om de diepgang van de feedback en het leren te duiden. Download matrix. Feedup Feedup is een belangrijk start van formatief handelen: zonder helder doel en succescriteria heeft feedback minder waarde. Bas Trimbos (SLO) deelt regelmatig onderzoeksresultaten via sociale media waarin deze kern telkens weer wordt geduid. In [ Van belang wordt geacht om succescriteria van kindcentra en onderliggende principes van onder andere inclusie, diversiteit en interprofessionele samenwerking in kaart te brengen, met als aandachtspunten: effecten op kinderen van een inclusieve aanpak; interprofessioneel werken als kwaliteitsimpuls voor alle betrokken professionals

Leren zichtbaar maken met formatieve assessment - In de

 1. Feedback en succescriteria. Door mijn beperkte concentratievermogen is mij de link tussen Growth Mindset en feedback even ontschoten, maar een groot gedeelte van de ochtend ging het over het geven van feedback. Omdat je als leerkracht niet constant 30 kinderen feedback kunt geven legde de cursusleider uit hoe je kunt werken met succescriteria
 2. doelen en succescriteria en de weg waarlangs een leerling die middels een reeks van schrijfopdrachten kan bereiken. • Het Referentiekader Taal (Nederlands) en het Europees Referentiekader (Engels) bieden een kapstok voor het vast-stellen en rangschikken van leerdoelen en succescriteria
 3. In het basisonderwijs kun je dit onder meer herkennen aan tekeningen met veel details. Stel vooraf, bij voorkeur samen met de leerling, een doel en succescriteria op om opbrengstgericht te werken. Te denken valt aan: 'achter elke zin staat een punt' of 'de gebruikte bronnen zijn genoteerd'
 4. Formatief toetsen lijkt een te smalle aanduiding voor het didactisch model van formatief assessment. In de praktijk wordt vaker de term formatieve evaluatie gebruikt. De formatieve leercyclus toont ons het belang van cyclisch denken en handelen: startend vanuit leerdoelen met heldere succescriteria ontwikkelen leraren en leerlingen zich
 5. Op deze pagina vind je alle artikelen over onderwijsonderzoek. Er wordt aan de hand van theorie (in combinatie met praktijk) gekeken naar onderwijs
 6. Het referentiekader voor Onderwijskwaliteit zet verwachtingen voor kwaliteitsvol onderwijs uit. Het gaat om verwachtingen waar we het samen als maatschappij over eens zijn
 7. Onderwijs in de onderbouw is de belangrijke basis in het basisonderwijs. Succescriteria vaststellen voor een succesvolle start in groep 3. Taal en rekenonderwijs en leerlijnen in de onderbouw. Ontwerpen van oefeningen en formatieve toetsing bij jonge kinderen

Duidelijkheid in het basisonderwijs - Zin in Onderwij

Lerarenopleiding Basisonderwijs Hogeschool Windesheim Zwolle Docent, Supervisor, Beeldcoach, Senior Trainer Didactisch Coachen Open Aanbod Didactisch Coachen 2020-2021. Interactie over leerdoelen en succescriteria >>>> Coachende rol van de leerkracht maar hoe doe je dat? De eisen (succescriteria) die hieraan gesteld worden zijn van tevoren bekend. Zo wordt ook gecontroleerd of de kinderen de doelen die gesteld zijn, voor het kernconcept, gehaald hebben. Ons adres Brinkeweg 15, 7109 BN Winterswijk-Mist In het vorige artikel gaf ik aan hoe je ook op afstand aan de slag kunt met formatief evalueren, ofwel leerdoelgericht werken. Hieronder ga ik verder in op het verhelderen van leerdoelen. Drie fasen Bij leerdoelgericht werken, ofwel formatief evalueren, werk je met je leerlingen toe naar van tevoren vastgestelde leerdoelen. Het streven daarbij is [ - Geven van succescriteria. Het gaat erom dat leerlingen weten wanneer het goed gaat. Het tonen van goede voorbeelden verhoogt het leereffect enorm. Hattie en Timperley (2007) onderzochten eerder de betekenis van feed-back. Zij stelden vast dat feedback zowel een positieve als een negatiev

In het basisonderwijs was ik de laatste ja-ren gewend om met de leerlingen te be-spreken wanneer een opdracht een suc-ces is, met behulp van het afspreken van zogenoemde succescriteria. In Leren zicht-baar maken van John Hattie (2014) wordt behandeld wat vooral effectief werkt in de klas. Een van de meest effectieve aan Succescriteria bepaal je aan de hand van de doelen. Ze geven aan wanneer een doel bereikt is. Die criteria stelt de leraar vast in de lesvoorbereiding of, samen met de leer-lingen, in de les. Een voorbeeld van een succescriterium is: 'Als je zeven van de tien begrippen kunt toepassen, dan is het goed'. Differentiëren kan op verschillende. Formatief evalueren Kenmerk Toelichting Wanneer Formatief evalueren vindt vooral plaats TIJDENS het leren en niet (alleen) NA het leren Functie Het doel van formatief evalueren is niet het cijfer, maar het bevorderen van het leren Actoren Niet alleen de leraar, ook de leerling gebruikt technieken van formatief evalueren. Dat doet de leerling individueel (self

ken je de 7 fasen van praktijkonderzoek: de betekenis, de succescriteria en de uitdagingen. kun je een (eerste) stap zetten naar een onderzoekende cultuur binnen jouw school. heb je de know-how om je te wagen aan een praktijkonderzoek Elke rekenles staat één doel centraal. Het doel van de les staat met succescriteria in kindertaal in het werkboek. Elk nieuw doel start met een korte blik op de leerlijn. In Test-je (les 5, 10 en 15) geven de kinderen aan in hoeverre ze het doel beheersen. In les 14 geven de kinderen aan of ze klaar zijn voor de toets Gratis Masterclass Aardrijkskunde: Zo gebruik je succescriteria in je aardrijkskundeles - 10 november 2020 om 15.30 uur 30-10-2020 Als docent weet je vaak wel wanneer een leerling een opdracht 'goed' heeft gemaakt 17-apr-2015 - Deze pin is ontdekt door Mireille S. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest Deze publicatie over woordenschatontwikkeling in het basisonderwijs richt zicht op het onderzoek tussen 2004 en 2017. Het in het rapport beschreven onderzoek levert kennis op over effectieve aanpakken, Formatief evalueren: het belang van de dialoog over leerdoelen en succescriteria

Leren zichtbaar maken - John Hatti

Samenvatting Opbrengstgericht werken in het basisonderwijs (implicaties voor de kwaliteit van de leraar) Anouke Bakx Lectorale rede Fontys Hogeschool 2010 . 1,5 miljoen lln. gaan naar de (speciale) basisschool. PO meest omvangrijke sector. (Bronneman-Helmers 2009) Basisonderwijs. IEP Uit de literatuur blijkt dat de eerste fase van formatief evalueren - het verhelderen van leerdoelen en succescriteria de basis vormt om conclusies te kunnen trekken in het leerproces en passende vervolgbeslissingen te nemen In het basisonderwijs is er in toenemende mate aandacht voor toetsen die het leren stimuleren: Formatief evalueren. Formatief evalueren als effectieve instructie en evaluatiestrategie heeft als doel leerdoelen en succescriteria en het geven van effectieve feedback

partnerschap; het opleiden van goede leerkrachten basisonderwijs in samenwerking met elkaar vanuit gezamenlijke taal, ontmoeting en dialoog. Vanuit het project leerkrachtcoach, zijn er succescriteria opgesteld voor het opleidings- en begeleidingstraject van de zij-instromer. Begin 2021 wordt dit gedeeld, want het is nog niet compleet 30-aug-2019 - Bekijk het bord 'Doelenbord' van Lotte De Wagter, dat wordt gevolgd door 114 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over Datamuren, Leerdoelen, Onderwijs basisonderwijs is geweest, gaf dit boek aan mij toen ik Pedagogiek en Onderwijskunde ging studeren in Nijmegen. Het werk van De Groot inspireerde mij enorm, van leerdoelen en de succescriteria), 2) het organiseren van discussies, taken en activiteiten om bewijs voor lere

6 bekritiseert Hattie, omdat de categorieën die hij definieert te breed zijn en te veel uiteenlopende methoden bevatten. Lezers moeten oppassen zich niet in details te verliezen, zegt Hattie. Ze moeten vooral oog houden voor het onderliggende verhaal. Het verzamelen van al dat onderzoek was niet zo moeilijk, waar het om gaat is mijn verklaring voor al die effecten [legacy_import] 7. Onderwijsinnovatie Ronde 5 Laura Punt & Astrid van den Hurk KPC Groep Contact: l.punt@kpcgroep.nl Differentiatie in het taalonderwijs 1. Inleiding KPC Groep adviseert en begeleidt scholen met ondersteuningsvragen over schoolontwikkeling in het algemeen en professionalisering van teams, docenten en leerkrachten in het bijzonder. Veel vragen in het voortgezet onderwijs gaan. In deze scriptie onderzoeken we wat de succescriteria zijn voor een vlotte opstart van een G-werking in een sportclub. Daarnaast toetsen we de geselecteerde succescriteria in de praktijk door zelf onze G-werking op te stellen. Coderen in het buitengewoon basisonderwijs type 2 Emily Mortier

Doelen stellen met je leerlingen Primair onderwijs

Los stickersetje strikjes - Juf Julie

Downloads en Producten - ZIEN in de Kla

Werken met doelen en succescriteria - OnderwijsAdvie

 1. Leerlijnen, leerdoelen en succescriteria, het geven en verwerken van feedback, motivatie en eigenaarschap spelen daarbij een belangrijke rol. Joanneke Prenger is leerplanontwikkelaar taal in het basisonderwijs bij SLO
 2. • hoe je leerdoelen en succescriteria opstelt voor je klas; • hoe je kinderen zelf kunt laten verwoorden waar ze staan en wat hun volgende stap is; • aan je collega's verwoorden waarom formatieve assessment de motivatie en de verantwoordelijkheid bij de kinderen verhogen
 3. Een rubric is een tabel waarin succescriteria, niveaubeschrijvingen en/of leerdoelen helder staan omschreven. Een rubric kan worden voorzien van een totaaloordeel in de vorm van een cijfer, letter, niveauaanduiding of een kwalitatief oordeel. Rubrics kunnen bijdragen aan het geven van doelgerichte en beschrijvende feedback en het bieden va

In het basisonderwijs is er in toenemende mate aandacht voor leerprocessen, en de ont-wikkeling van zelfregulatie in het bijzonder. het bespreken van succescriteria, toetsdialo-gen (het stellen van rijke vragen in relatie tot de toetscriteria) en het geven van feedback Wat zijn kritische succesfactoren (KSF)? Een kritieke succesfactor (KSF) is een kenmerk van een organisatie wat essentieel is voor het toekomstige succes van de organisatie. KSF beschrijven wat een organisatie nodig heeft om succesvol te zijn. Met behulp van Kritische succesfactoren breng je in kaart hoe je de doelstellingen gaat realiseren. KSF's zijn de oorzaak van [

Vernieuwenderwijs - Inspiratie en Innovatie voor het onderwij

Wij werken bij World Wide Juf met persoonlijke leerdoelen voor onze leerlingen en zij volgen de methode op een manier die het best hen past. In dit artikel vertellen wij meer over formatief evalueren 23-mrt-2015 - Beheersingsniveau vertaald Leren zichtbaar make Een rubric is een tabel waarin succescriteria, niveaubeschrijvingen en/of leerdoelen staan omschreven. De leraar kan die tabel aanvullen met cijfers, letters of andere niveauaanduidingen. Rubrics dragen bij aan het geven van feedback en ze bieden een structuur voor self- en peerassessment 30-jul-2017 - Deze pin is ontdekt door Desiree Blankenspoor. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest

Stickervel kerst #2 - Juf Julie

Effectief begrijpend leesonderwijs - Vernieuwenderwij

Delen van leerdoelen en succescriteria (5 stellingen) 3. Vragen stellen en klassikale discussie (6 stellingen) 4. Feedback (5 stellingen) 5. Het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs: Stadium van het instructie model Oriëntatiefas tijd tot het einde van het basisonderwijs in blokken te verdelen, kunnen de doelen in de tijd weggezet worden. Ter illustratie: bij de start van groep 7 is er 2 jaar de tijd om de doelen die nog niet beheerst worden aan te bieden en in te oefenen. Deze 2 jaren kunnen we verdelen in bijv. 8 periodes (4 periodes per jaar) 17-mei-2019 - Wat maakt de school tot een succes? In het baanbrekende boek Visible Learning verwerkt John Hattie de resultaten van onderzoeken onder miljoenen leerlingen Deze pagina geeft je inzicht in het onderwijs dat wordt gegeven op Basisschool St. Joseph. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school Mijn dochter geeft les in het basisonderwijs en daar hebben de gewone lokalen een CO2 meter. Ze kan goed in de gaten houden hoe het zit met de verversing van de lucht. Ik wil in mijn gymzaal ook zo'n meter. Ondersteunt de KVLO mijn zienswijze? juristen@kvlo.nl+RIVM 2 sep om 13:45

Het doel van de les staat met succescriteria 7 in kindertaal in het leerwerkboek en het leerlingdevice. De les wordt steeds afgesloten met een reflectie die betrekking heeft op het doel. Het kind wordt op verschillende momenten gevraagd of het nog hulp nodig heeft en of het toe is aan het zelfstandig inoefenen formatieve evaluatiewerkvormen die niet enkel binnen muvo of het basisonderwijs geschikt zijn. En wat met deze evaluatiegegevens? Door met feedback continu informatie te verzamelen over waar je leerlingen staan, krijg je een duidelijk beeld over de vooruitgang van de leerlingen. Dit proces systematisch doorlopen, geef Voor basisonderwijs de leesgesprekken (docent-leerling gesprekjes rond een tafel vol boeken) om te achterhalen wat leesvoorkeuren, stijlen, motivatie en vaardigheid Voor het voortgezet onderwijs het formuleren van leerdoelen , geven van (peer)feedback en werken met rubrics en succescriteria bij schrijfvaardigheid met lesvoorbeelden die docenten kunnen downloaden Succescriteria WebAIM's aanbevelingen; 1.1.1 Niet-tekstuele Content (Niveau A): Alle afbeeldingen, grafische formulierknoppen en de klikbare zones van image maps hebben een correcte, vervangende alternatieve tekst.; Afbeeldingen die geen informatie bevatten, decoratief zijn, of inhoud bevatten die al in tekst is gegeven, hebben een lege alternatieve tekst (style='max-width:90%' alt=) of zijn ingevoegd als een CSS. Op deze pagina vind je de normatieve delen van WCAG 2.0: de principes, de richtlijnen, de succescriteria, een deel over conformiteit en de verklarende woordenlijst. Dit is het gedeelte dat belangrijk is om te kijken of webcontent voldoet aan deze richtlijnen en of deze dus toegankelijk en bruikbaar is voor iedereen

Primair Onderwijs - OnderwijsAdvie

Stickervel hartjes kleur - Juf Julie

Formatief evalueren in het basisonderwijs: hoe geef je dat

succescriteria om de effecten van ons onderwijs te meten. Onderwijs in beeld Prisma zorgt voor uitdagend en integraal onderwijs waarin kinderen met hoofd, hart en handen leren in een rijke omgeving die hen toerust voor een volwaardige plek in onze samenleving. • Elke school heeft een (naar de bedoeling) functionerend bij de situati Basisonderwijs ; Protestants-christelijk ; 253 leerlingen ; In het kort Toelichting van de school. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Dr.H.Bavinckschool uit Vlaardingen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten Nederland is een van de weinige landen waar er in de taal een onderscheid gemaakt wordt tussen rekenen als aanduiding voor een schoolvak in het basisonderwijs en wiskunde als aanduiding voor een vak in het voortgezet onderwijs, vertelt Ronald Keijzer die stelt dat de maatschappelijke veranderingen de vraag naar wiskundige kennis en de vaardigheden daarbij danig hebben veranderd

Het werken met Bouw! op basisschool de Bundertjes - YouTub

 1. Bekijk de richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent (WCAG) 2.1. Deze richtlijnen bevatten een groot aantal aanbevelingen om je website toegankelijker te maken
 2. Op deze pagina vind je de normatieve delen van Principe Universeel en WCAG 2.0 (voorheen samen 'Webrichtlijnen versie 2'): de principes, de richtlijnen, de succescriteria, een deel over conformiteit en de verklarende woordenlijst. Dit is het gedeelte dat belangrijk is om te kijken of webcontent voldoet aan deze richtlijnen en of deze dus toegankelijk en bruikbaar is voor iedereen
 3. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

De zichtbaar lerende leerling - YouTub

 1. BASISONDERWIJS NEDERHORST DEN BERG Dammerweg 7 1394 GM Nederhorst den Berg 0294 - 253336 info@jozefndb.nl www.jozefschoolndb.nl. Voorwoord De basisschool is een belangrijk stuk in het leven, voor de kinderen en voor u. • gKunnen aan de hand van de succescriteria hun klasgenoten evalueren e
 2. 'Samen lessen maken' is een verdiepende activiteit voor leerkrachten die eerder scholing gevolgd hebben op één van de vakgebieden spelling, begrijpend lezen, technisch lezen of rekenen
 3. Sandra Koot Co-teaching krachtig gereedschap bij de begeleiding van leraren Handboek voor het coachen van leerkrachten in het basisonderwijs voor het geven van specifieke aandacht aan leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften (Passend onderwijs)
 4. Bekijk het profiel van Marit Pronk op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Marit heeft 1 functie op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Marit en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien
 5. Het rekenonderwijs van de toekomst Onderwijs van Morge
Gepersonaliseerd stickervel kinderen - Juf JulieDoelen stellen met je leerlingen | Talentontwikkeling
 • Tarieven GAS boetes.
 • Philips ac3829/10.
 • HPV varianten.
 • Bunker Seyss Inquart Wassenaar bezoeken.
 • The End IMDb.
 • Swallow tattoo betekenis.
 • Sportiva Gelrode.
 • Exclusieve auto huren.
 • Waylon De leest waalwijk.
 • Fred Vaassen.
 • Ford Ranger Raptor specs.
 • Kathy Bates partner.
 • Prikpil minder zin.
 • Vrienden voor het leven YouTube seizoen 3.
 • Daisy speler.
 • Kapper Edegem.
 • Eenhoorn ballon versturen.
 • Stoofvlees met bier en appelstroop.
 • Clothing brands with M.
 • Cultural Care au pair Amsterdam.
 • Bijtschildpad.
 • Hoe snel droogt een paard.
 • Filterkoffie zetten.
 • Highlights rood haar.
 • Porcupine vertaling.
 • SIGNAL IDUNA PARK Tour.
 • Klederdracht.
 • Wachttijden Walibi.
 • Haargroei na epileren.
 • Ovenschotel met vis en tomaat.
 • Dierenasiel Voorschoten.
 • Zelf haar knippen nat of droog.
 • Betonnen prefab.
 • Low carb wraps.
 • Reiskoffer met logo.
 • Kobo eReader installeren.
 • Select layer Photoshop.
 • Shimmer and Shine Wiki.
 • Gemeente Sluis parkeren.
 • Honda CRV Hybrid test 2019.
 • PUMA Evostripe vest heren.